en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Борислав Даалов доц. д-р инж. Веселин Славчев ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков проф. д-р инж. Тотю Даалов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ
Лични данни
Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

e-mail

st.cvetkov@vsu.bg

Образование
Научна специалност 02.15.04 Строителни конструкции /Стоманобетонни конструкции/
2003 - 2011

ВСУ “Любен Каравелов” - София

Специалност

Строителство на сгради и съоръжения

Степен магистър
Специализация

„Строителни конструкции”

Професионална реализация
2010 - ………. ВСУ „Л. Каравелов”
  Асистент по „Стоманобетон” и „Стоманобетонни конструкции”
Научни интереси

Пространствено моделиране и анализ на сгради и съоръжения

Антисеизмично проектиране на сгради и съоръжения
Водени учебни занятия

ССС-29 Стоманобетон  

ССС–34 Стоманобетонни  конструкции

САСС–32  Стоманобетон

САСС–49  Стоманобетонни конструкции

А–43  Стоманобетонни конструкции
 

 

286 0.081