en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебни дисциплини, специалност Дизайн

Задължителни дисциплини

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-1 Теория и история на дизайна

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 1.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

„История на дизайна”

Лекционният курс проследява в исторически аспект и в хронологически порядък етапите в развитието на техническото развитие на обществото, научните открития и изобретения. Разгледани са формообразуването и взаимовръзката на откритията в контекста на постиженията на епохата. Подробно е проследено зараждането на индустриалния дизайн в първия период промишлената епоха и неговото развитие през първите десетилетия на ХХ в. до втората световна война.

„Теория на дизайна”

Дизайн. Определение. Видове. Съвременни тенденции. Концептуален иновационен дизайн. Задание за проектиране. Цел и задачи. Постигане на конкурентноспособност. Методика на иновационното проектиране. Иновации и иновационни решения с изобретателска стъпка. Международна база данни- Espacenet. Архитектурен концептуален дизайн. Строителният материал, като иновационен технически признак. Обхват на архитектурния дизайн. Комбиниране на нови и известни технически признаци. Архитектурният дизайн като абстракция. Абстракции и иновации. Променлив фасаден и интериорен дизайн. Технически решения. Примери.

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-2 Основи на дизайна в архитектурата: интериор, екстериор

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - valentina.varbanova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Лекционният курс е насочен към запознаване на студентите с основите на диалектиката на архитектурната форма и местоположението на дизайна в областта на културата. Търсена е връзката между същността на архитектурния дизайн и човешката дейност. Представени са основните взаимоотношения между най-съществените категории на формообразуването в архитектурата и дизайна. В лекциите е отделено внимание и на една по-нова област в теорията – т. нар семиотика, като акцента пада върху средствата за комуникации по отношение екстериор – интериор. Включени са различни видове архитектурно-семиотични изследвания с насоченост към архитектурния дизайн.

Курсова задача
Есе върху конкретно произведение с прилагане на учебния материал от лекциите.

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-3 Изобразителни средства, моделиране; материалознание

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - alexivanova@yahoo.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 105 ч., 105 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 3

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 5.5

Описание на курса:

Дисциплината е съществена част от обучението в специалността, тъй като има изключително практически характер и си поставя за задача да запознае студентите със специфични изобразителни изразни средства, които да направят представянето на проектите им професионално издържано.

Курсова задача №1: Проект за цветно решение на интериор и екстериор.
Курсова задача №3: Проект за макетиране на серия свързани дизайнерски продукти.
Курсова задача №5: Проект за възпроизвеждане на макет на градски дизайн.

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-4 Формообразуване; параметричен дизайн

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов - lyubo_el@abv.bg
ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов - vladodam@gmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 105 ч., 105 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 5.5

Описание на курса:

Учебната дисциплина запознава студентите с основните принципи на параметричния дизайн и софтуерните продукти за параметричен дизайн. Курса съдържа: запознаване с програмата grasshopper и нейните особености; принцип на създаване на алгоритми във визуалната среда; параметри и данни; основни геометрични примитиви; атрактори; математически и логически изрази; списъци и дървета; трансформации и сложни параметрични структури.

Курсовият проект е свързан с:

 • придобиване на знания умения и навици за работа с програми за параметричен дизайн;

 • създаване у студентите на аналитично и алгоритмично мислене;

 • придобиване на умения необходими за бъдещата професионална реализация.

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-5 Графичен дизайн и дизайн в архитектурата

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Любомир Борисов Гуринов - l.gourinov@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 105 ч., 105 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 3

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 5.5

Описание на курса:

Графичният дизайн е безусловно необходима част от дисциплините подготвящи професионалиста като дизайнер. Той се появява като практическа дейност на художествения авангард от началото на ХХ век с което живописецът поема кръста на Светия Дух даващ живот на уникалната рожба на архитектурата – „индустриалния дизайн“. Пионери в това историческо събитие са Кандински, Малевич, Лисицки и мнозина други: италианските и руски футуристи, руските конструктивисти, холандските неопластици, немските романтици и др. Образователните школи за модерна архитектура Баухаус и ВХУТЕМАС приемат в учебните си планове методиката експериментирана през учебната 1918-19 година във Витебск от Малевич и Лисицки, благодарение на мисионерската роля на Кандински.

Графичният дизайн е практически и педагогически отговор на същностния за архитектурата проблем посочен от Адолф Лоос в есето му „Орнамент и престъпление“. Графичният дизайн е задължителен елемент от дизайнерското образование днес във всяка страна. В архитектурното образование у нас ВСУ „Любен Каравелов“ прилага принципа на Модерната архитектура да бъде първо пластично изкуство и след това масово тиражиране. Като учебна дисциплина Графичният дизайн е дейностно обоснована Семиотика. Това са уроци по ВИЖДАНЕ от гледище на живота на личността или упражнения по диалектично дизайнерско мислене.

Курсови задачи:
Курсова задача 1 : Измисляне на лого за фирма свързана с архитектурата или строителството и изготвяне на проект в черно-бяло и цветно изпълнение .
Курсова задача 2: Проект на академичен календар за двата семестъра с визуализиране периоди от живота на студентите значими дати, като се включи изобразителна рекламна част на тема ВСУ „Л.Каравелов“.
Курсова задача 3: Проект за плакат на тема „Любимата дисциплина изучавана във ВСУ „Л.Каравелов“.

Упражнения:
Упражнение №1Композиционен мащаб
Упражнение №2 Композиране на безпосочни фигури
Упражнение №3 Композиране на прави фигури с обемно изпълнение върху декоративно раиран фон
Упражнение №4 Разрядка на букви по образец..и буквите на собственото име
Упражнение №5 Композиране на цветни правоъгълни фигури върху цветен фон
Упражнение №6 Композиране на цветни диференцирани в посоките по силуета фигури
Упражнение №7 Изпълнение на проект за лого по образец.
Упражнение №8 Композиране на цветни фигури с криволинейни контури върху цветен фон

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-7 Инженерен дизайн

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Дисциплината "Инженерен дизайн" изяснява акта на взаимодействие между дизайнера като художник, създаващ иновационен продукт и инженер-дизайнера, подготвящ този продукт за внедряване и индустриална реализация. Дисциплината има за цел:

 • да запознае с основните понятия, принципи и методи от процеса на дизайнерско проектиране.
 • да разкрие разграниченията и сходствата във функциите и ролите на художника и инженер- дизайнера; да формулира изискванията на дизайнерско проектиране към дизайнера-художник и инженер дизайнера.
 • да изясни законодателните взаимоотношения между автора-дизайнер и внедрителя - ползвател на авторски права и интелектуална собственост.

Учебни цели

 • Формиране на представа за развитието на инженерния дизайн;

 • Разглеждане на трите основни направления формиращи инженерния дизайн: промишлен, графичен и моден дизайн.

 • Усвояване на основните положения на инженерния дизайн с цел постигане на конкурентноспособност в архитектурно- дизайнерските решения;

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-8 Градски дизайн

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3.5

Описание на курса:

При дизайна на градската среда има голямо значение изучаването на особеностите на самата вече изградена и изграждаща се пространствена среда. На първо място се изучават взаимоотношенията между човека и средата. Пространствената среда се разглежда в различни аспекти – социални, историко-културни, емоционално-психологически, комуникативни. Специално внимание се отделя на новите материали и технологии.

Учебни цели - Формиране на представа за развитието на дизайна като реално съществуващо пространство в града – булеварди, улици, площади, вътрешно – квартални пространства и дворове, пешеходни зони, подземни пространства, всички типове отворени пространства за общо ползване, в съчетание с външния вид на обкръжаващите ги здания.Познаване на историческата периодизация и основните процеси в развитието на обществото; Усвояване на основните положения на концептуалния иновационен дизайн с цел постигане на конкурентноспособност в архитектурно- дизайнерските решения;

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-9 Ландшафтен дизайн

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - pentso_Dobrev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3.5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ”Ландшафтен дизайн” съдържа : Общи въпроси и исторически преглед на развитието на ландшафтния дизайн; Видове територии и терени в урбанизираната и природната среда – предмет на ландшафтния дизайн; Влияние на природните и антропогенни фактори върху ландшафтния дизайн при устройственото планиране; Основни композиционни принципи в ландшафтния дизайн; Ландшафтен дизайн при проектиране елементите на зелените системи в градовете; Ландшафтно-устройствен дизайн при проектиране на обекти на линейната инфраструктура и на обекти със специално предназначение; Принципи на ландшафтния дизайн при устройствено планиране и проектиране в крайградските зони;

Учебни цели:

1.Получаване на знания и професионални компетентности във студентите, даващи им възможности да ползват принципите на ландшафтния дизайн при изпълнение на задачи в сферата на архитектурата, градоустройството и ландшафтното устройство;

2.Изучаване на видовете естетически проблеми на антропогенната намеса в природната и урбанизираната среда и технологията на тяхното преодоляване със средствата на ландшафтния дизайн;

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-10 АП 1 - Пространствен, графичен и предметен дизайн

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
ас. арх. Андрей Георгиев Велинов - andreivel@gmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: защита на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 4.5

Описание на курса:

Програмата осигурява практическо обучение в областта на проектирането. Обучението в програмата преминава през упражнения по пространствен, графичен и предметен дизайн и техните специфики.

Учебни цели:

 • Да се въведат студентите в практическото проектиране на мебел, осветително тяло и аксесоар.

 • Да се разберат принципите и задачите при проектиране на малки обекти за бита.

 • Да се осъзнаят процесите при предметното проектиране. Да се запознаят с производствени технологии, експлоатационни характеристики и рециклирането на предмети за интериора.

 • Студентите да самостоятелно да дават многовариантни идеи, самостоятелно да ги преценяват и самостоятелно да ги разработват.

 • Да се подготви съвременно комуникиране на проекта.

Начин на провеждане

Упражненията се провеждат в учебните студия за проектиране, един път седмично по 4 часа. В течение на семестъра се разработва цялостно задачата в няколко фази: 1).проучване на предмети за бита и осветлението; 2) избор на група предмети за детайлна разработка; 3) първично сглобяване на решение; 4) търсене на оригинален образ; 5) детайлно разработване на проектното решение. Подетапите са ясно разграничени във времето на семестъра.

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-11 АП 2 - Градски дизайн

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg
ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов - vladodam@gmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: защита на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 4.5

Описание на курса:

При дизайна на градската среда има голямо значение изучаването на особеностите на самата вече изградена и изграждаща се пространствена среда. На първо място се изучават взаимоотношенията между човека и средата. Пространствената среда се разглежда в различни аспекти – социални, историко-културни, емоционално-психологически, комуникативни. Специално внимание се отделя на новите материали и технологии.

Курсовият проект е свързан с:

 • придобиване на знания и умения при оформянето на определено градско пространство;

 • създаване у студентите възможност за аналитично мислене;

 • придобиване на умения необходими за бъдещата професионална реализация.

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-12 АП 3 - Архитектурен дизайн , интериор, обзавеждане

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Ина Вълчева Ламбева - inavss@gmail.com
доц. д-р арх. Ирена Николаева Спиридонова - irida99@yahoo.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: защита на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 4.5

Описание на курса:

Дисциплината е свързана с практическата реализация на студентите. Включва изготвянето на интериорен проект на избрано пространство, като запознава и поставя студентите пред предизвикателствата на проектирането на реален архитектурен, интериорен проект. То е съществена част от обучението в специалността, тъй като има изключително практически характер и си поставя за задача да запознае студентите реалната изработка на този вид проектиране.

Курсова задача №1: Проект за интериор на избрано помещение

Учебни цели

 • Да подготви студентите за бъдещата им практика като проектанти.

 • Да запознае студентите с основните принципи при изграждането на интериорен проект.

 • Да въведе студентите в сферата на реалното проектиране, изисвания от инвеститора и подготовка на проекта.

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-13 Факултативна дисциплина

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 4.5

-

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-14 Дипломен проект

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 375 ч., 375 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3,

ECTS кредити: 15

-

Избираеми дисциплини - 2017

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-И.1 Мебелиране на интериорни и екстериорни пространства

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов - vladodam@gmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 375 ч., 375 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 5.5

Описание на курса:

Учебната дисциплина запознава студентите с основните принципи на оформяне на заобикалящата ни среда, като набляга на търсенето на подходящ мащаб между отделните елементи на обзавеждане. Изработката на мебели, използването на различни материали, форми, цветове. Влиянието на светлината при възприемането на интериорното и екстериорното пространство. Отношението и адекватното намиране на факторите, влияещи при обзавеждането на вътрешно и външно пространство. Различия при мебелирането на интериорни и екстериорни пространства.

Курсовaта задача е свързана с:

 • придобиване на знания и умения при оформянето на определено пространство – интериор, екстериор;

 • създаване у студентите възможност за аналитично мислене;

 • придобиване на умения необходими за бъдещата професионална реализация.

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-И.2 Архитектурно-художествен синтез

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов - vladodam@gmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 375 ч., 375 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 0

Факултативни дисциплини - 2017

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-Ф.1 Методи на цветовото изграждане на формата

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 375 ч., 375 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-Ф.2 Разработване на проектна документация и управление на проекти

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
ас. арх. Евгений Николаев Гацов - e_gatsov@mail.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 375 ч., 375 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 0

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-Ф.3 Дизайн за ерхитектурна среда

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
ас. арх. Евгений Николаев Гацов - e_gatsov@mail.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 375 ч., 375 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4.5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ”Дизайнзаархитектурна среда” съдържа:
Общи понятия и въпроси на дизайна; композиционно използване на основните елементи на дизайна; пространствена организация на средата; планиране, проектиране и архитектурно-художествено оформяне на архитектурната среда.

Курсова задача: Изготвяне на есе по проблемите на дизайна в контекста на съществуваща архитектурна среда по свободно избрана тема – около 10стр. и снимков материал.

Учебни цели

 • запознаване с основни въпроси и проблеми при формирането на жизнената среда;

 • получаване на знания и професионални компетентности за ползване принципите на дизайна при изпълнение на проекти в сферата на архитектурата и градоустройството;

 • изучаване на различни проблеми на антропогенната намеса в природната и урбанизираната среда и технологията на тяхното преодоляване със средствата на дизайна;

 • придобиваненазнания и умения по иновативно проектиране, комбинативно мислене, комплексно композиране и усет към колорита.

 

588 0.330

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...