Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебни дисциплини, специалност "Урбанизъм"

Задължителни дисциплини

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-1 Теория и история на урбанизма /тер.ландш.устр.и градоустр./

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 1.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ”ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА УРБАНИЗМА” съдържа: Общи понятия и въпроси свързани с теорията и историята на градоустройството и териториалното устройство като се използва традиционното хронологично подреждане. Към проблематиката засегната в курса е предвиден отделен раздел засягащ Българското градоустройство – история, теоретични основи и развитие.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

Получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности на студентите, даващи им възможности да ползват, анализират и съпоставят теоретически, практически и историческите факти и принципи на урбанизма;

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-2 Комуникационно планиране и инженерна инфраструктура

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3.5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ” Комуникационно планиране и инженерна инфраструктура ” съдържа: Общи понятия и въпроси относно нормативните изисквания, класификация на техническата инфраструктура, основни принципи при изготвянето на транспортно-комуникационни планове, видове транспорт и др. Използване на съвременни методи за анализ и оценка на техническата инфраструктура на обектите, подлежащи на устройствено планиране.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности на студентите, даващи им възможности да ползват принципите на Планиране на комуникационната и инженерно-техническата инфраструктура при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма;

изучаване на видовете проблематики в урбанизираната среда, както и технологията на тяхното решаване в устройствените планове, както и получаване на техническа компетентност при изпълнение на задачи, свързани с комуникационното и инж.-техническото планиране;

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-3 Културно наследство,кадастър и регулация

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - valentina.varbanova@abv.bg
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3.5

Описание на курса:

Дисциплината „Недвижимо културно наследство“ към Магистърска програма „Урбанизъм” е насочена към придобиване на знания в областта на опазването на НКН в по-широк градоустройствен аспект и по-специално обхваща зони и обекти, които са квалифицирани като групови паметници на културата от различни видове.

Посочена е богатата юридическа рамка на регулираните дейности както на национално, така и на международно ниво. Представени са новите планове за опазване и управление на защитени територии на културно-историческото наследство и тяхното приложение върху конкретни обекти (Стария град Несебър). Изяснена е ролята и механизма на прилагане на система „КИН” към Общите устройствени планове от последните години. Изведени са основните изисквания в опазването и експонирането на исторически паркове и градини. Лекционният материал е богато илюстриран с конкретни емблематични примери от последните години у нас и в Европа. Включени са нови обекти на опазване като „културни ландшафти” и „културни маршрути”. Дисциплината е ориентирана към магистри по специалността „Урбанизъм” като надстроечна магистърска програма.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

Запознаване с видовете териториални защити на обектите на недвижимото архитектурно наследство.

Запознаване на юридическата рамка на териториална защита чрез национални и международни документи.

Въвеждане на понятия и дейности като „интегрирана консервация и опазване” и експониране на археологическо наследство.

Изясняване робата на система „КИН” към подробните и общите устройствени планове на градовете.

Представяне на нови форми на териториална защита като Плановете на опазване и управление.

Запознаване с исторически градски центрове, вписани в Листата на Световното културно наследство.

Дисциплината „Кадастър и регулация“ към Магистърска програма „Урбанизъм” е насочена към придобиване на знания в областта на кадастъра и на регулацията.

Посочена е юридическата рамка на регулираните дейности по кадастъра, имотния регистър и регулациите както на национално, така и на международно ниво, в това число цялата нормативна уредба, вкл. "Закон за кадастъра и имотния регистър", ЗУТ и т.н. Лекционният материал е богато илюстриран с конкретни примери за кадастъра и регулацията от последните години у нас и в Европа. Включени са нови обекти на подробни устройствени планове с регулационна част”. Дисциплината е ориентирана към бакалаври и магистри по специалностите „Урбанизъм” като надстроечна магистърска програма.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

Знания , умения и опит за опознаване на съдържанието на терминология, понятия, информационна система и основни определения.

Изучаване на нормативната уредба за кадастъра и регулацията. Закон за кадастъра и имотния регистър, ЗУТ.

Изследване на особеностите на видовете регулационни планове.

Изучаване на функциите на публичната администрация по кадастър и регулация.

Създаване на умения за работа с кадастрална карта, специализирани карти, КВС, кадастрални планове, топографски карти и т.н.

Изучаване на имотен регистър. Видове собственост. Заинтересовани страни в процедури по кадастъра и регулацията.

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-4 Социология; градски анализ ; нормативна рамка

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Дисциплината има за цел да разкрие спецификата на анализа на градската среда, като се придобиват знания за елементите и процесите в урбанистичното пространство. Създава се критично отношение към ценностите и качествата на средата. Придобиват се умения за анализ на градската среда. Въвежда обучаемите в актуалните проблеми на съвременната социология и връзката и с урбанизма. Запознава обучаемите с принципите, на базата на които може да се използва социологията при решаване на урбанистични проблеми. Курсът е насочен към откриване - съзнаване и създаване -  на определени категории на мисленето и социалния живот в тяхната визуална форма на съществуване. Контролна задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

Развиване на творческо мислене и неговото приложение в архитектурата;
Откриване на взаимовръзките между социалния живот и градското пространство;
Развиване на интерактивни и интердисциплинарни умения в творческия процес;
Запознаване и умение да се борави с нормативната рамка.

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-5 АП 1 - Опороен план ; Екологична оценка/ОВОС

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
ас. арх. Евгений Николаев Гацов - e_gatsov@mail.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: защита на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ” АП1 - Опороен план; Екологична оценка/ОВОС” съдържа: общи понятия и въпроси на устройственото планиране; изисквания към опорните планове; взаимовръзка между опорен и устройствен план; видове схеми поясняващи опорните планове; състояние на околната среда и екологични условия; екологични принципи, режими и ограничения на устройственото планиране. Екологичната оценка като част от устройствения план. Европейско и българско законодателство в екологичната сфера.

Курсов проект: Изготвяне на проект - опорен план на няколко квартала в съществуваща урбанизирана територия със записка по тема, свързана с нормативната уредба по ОВОС.

Учебни цели

запознаване с основни въпроси и проблеми при формирането на жизнената среда;

получаване на знания, създаване на умения и професионални компетентности за ползване принципите на градоустройството, териториалното устройство и екологията при изготвяне на опорен план и силуетно заснемане на сгради и квартали;

създаване на умения за предварително проучване при изготвяне на опорен план в урбанизирана територия, с цел прилагането му при изработване на устройствен проект.

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-6 АП 2 - Комуникационно транспортна схема и инженерно-техническа инфраструктура; културно историческо н-во

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: защита на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ” АП2 - Комуникационно транспортна схема и инженерно-техническа инфраструктура; културно – историческо наследство,собственост и др. ” съдържа: общи понятия и въпроси на комуникационно-транспортното планиране; изисквания към инженерно-техническата инфраструктура; взаимовръзката помежду им.

Курсов проект: Изготвяне на проект поотделно за различните видове схеми и обобщено като сборни схеми и опорно-сравнителни схеми.

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности на студентите, даващи им възможности да ползват принципите на Комуникационно планиране и инженерна инфраструктура при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма.

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-7 АП 3 - Подробен устройствен план

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
ас. арх. Емил Георгиев Сардарев - emiarh@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: защита на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ”АП3 - Подробен устройствен план ” съдържа : Общи понятия и въпроси на устройственото планиране в раздел подробни устройствени планове; Европейско и българско законодателство в градоустройственото проектиране; Съвременни проблеми в урбанизираната среда; Използване на съвременни методи за анализ и оценка на териториите и обектите, подлежащи на устройствено планиране.

Курсов проект: Изготвяне на проект - подробен устройствен план на няколко квартала в съществуваща урбанизирана територия със записка по тема, свързана с нормативната уредба по устройство на територията.

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности във студентите, даващи им възможности да ползват принципите на устройственото планиране при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма;

изучаване на градоустройствените проблеми в урбанизираната среда, технологията на тяхното решаване в устройствените планове, както и получаване на техническа компетентност при изпълнение на задачи, свързани с планирането на ПУП;

практическо запознаване с основни въпроси от устройството и проектирането на нарушените територии в природната и урбанизираната среда.

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-8 Факултативна дисциплина

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

-

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-9 Регионално и социално - икономическо планиране

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплина „Регионално и социално – икономическо планиране“ съдържа: общи понятия свързани с регионалното планиране като съвкупност от дейности, които обхващат както основни направления / социално-икономическото, териториално-устройственото, градоустройствено, кадастрално, финансовото и административното планиране/, така и осигуряване на хармония в развитието на обществото и територията в регионален аспект. В основата на регионалното планиране лежат икономическите закони и обективните процеси на развитието на общественото производство и на обществото като цяло.

Предоставят се възможности на студентите да разработват свои проекти в областта на регионалното и локалното планиране и прогнозиране. Фундаментът на тази сложна дейност е параметризиране и пространствено структуриране на социално-икономическия живот в страната. Необходими са устойчиви теоретични знания по райониране, териториална организация на сложни природно-соцеални системи, териториална синергия и ентропия, на рискови и бедствени ситуации. Специално внимание е отделено на ресурсите – на тяхното количествено измерване, оценяване и устойчиво и балансирано усвояване. Стимулира се сценарния подход при дефиниране на визиите за бъдещото развитие на отделни териториални структури. Усвояват се основите на рутинните методи в регионалното планиране на ЕС - SWOT, STEP, PEST анализ, предлагат се научно обосновани пространствени модели за повишаване ефективността на териториалните структури, както и възможности за ефективна адаптация към динамично променящата се реалност в ЕС и България.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

Целта на учебната дисциплина е да представи, обясни и формира съвременни знания и компетенции у студентите за методологията, организацията и управлението на регионалното планиране и прогнозиране, в условията на интегриране на българското пространство и икономика към Европейския съюз. Същевременно в съдържанието на курса се фокусира върху националната и регионалната идентичност на България, възможностите и подходите за тяхното съхранение и развитие в общността. В структурата на лекционния курс са обособени следните раздели (части): развитие, организация и управление на националното пространство, същност на националното и регионалното планиране и прогнозиране (системност и организация на процеса планиране), както и методиката за съставяне на стратегически документи (програми, стратегии и планове за развитие на ЕС и България).

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-10 Ландшафтно устройство и екология

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - pentso_Dobrev@abv.bg

Аудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 1.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ”Ландшафтно устройство и екология ” съдържа : Общи понятия и въпроси на екологията и принципи но екоурбанистиката; Европейско и българско законодателство в екологичната сфера; Съвременни екологични проблеми в урбанизираната и природната среда; Видове защитени територии – режими и ограничения при устройственото планиране; Взаимни връзки и зависимости между биологичното разнообразие и устройственото планиране; Защитени зони от екологичната мрежа натура 2000 – режими и ограничения за устройственото планиране; Екологични принципи на ландшафтно-устройственото планиране; Екологична оценка на екосистемите в различните видове ландшафти; Екологични принципи а устройственото планиране при нарушени територии в урбанизираната и природната среда; Използване на съвременни методи за анализ и оценка на териториите и обектите, подлежащи на устройствено планиране.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе) по проблемите на ландшафтното устройство и екологията, по свободно избрана тема от конспекта на лекционния материал .

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности във студентите, даващи им възможности да ползват принципите на ландшафтното устройство и екологията при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма;

изучаване на видовете екологични проблеми в природната и урбанизираната среда , технологията на тяхното решаване в устройствените планове, както и получаване на техническа компетентност при изпълнение на задачи, свързани с ландшафтното планиране;

запознаване с основни въпроси от устройството и проектирането на нарушените територии в природната и урбанизираната среда.

 

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-11 Градоустройство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3.5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ”Градоустройство” съдържа: Същност, обхват и задачи на градоустройството. Градоустройствена класификация, функционална типизация и основни структурни елементи на населените места. Проблематика и анализ на планирането на селищата, тенденции в развитието, зониране и техническа инфраструктура и инженерни мрежи. Градоустройствено проектиране – основни принципи при планирането на селищните територии, застрояване, улична мрежа, инженерни и технически мрежи, видове кръстовища, площади, пешеходни зони, паркинги и гаражи. Зониране на териториите на населените места – жилищни зони, централни зони и зони на общественото обслужване, производствени зони, зони за отдих и спорт, зелени площи и др.

Актуални проблеми на съвременното градоустройство Исторически преглед на градоустройствена практика у нас и в някои европейки страни. Нормативни теории в градоустройството, нормативна уредба и правни норми. Планиране, изграждане и развитие на населените места, видове устройствени планове. Реконструкция и обновяване на градовете, проблеми при обновяване на градовете, пешеходни улици и зони, обекти и зониране на подземното пространство, Актуални фактури за въздействие на градската среда, естетически проблеми наградската среда, композиционни похвати и принципи.

Курсова задача: Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели:

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности в студентите, даващи им възможности да ползват принципите на Градоустройството при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма - изучаване на видовете проблематики в урбанизираната среда, както и технологията на тяхното решаване в устройствените планове, както и получаване на техническа компетентност при изпълнение на задачи, свързани с градоустройствени проекти.

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-12 Териториално устройство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3.5

Описание на курса:

Учебната дисциплина “Териториално устройство” има за цел да запознае студентите с основните положения на териториалното устройство с оглед тяхното бъдещо участие като специалисти в комплексната дейност по устройство на територията. Обучаемите ще бъдат въведени в развитието на едропространствените решения от древността до днешни времена; особеностите на съвременното териториално устройство; факторите и предпоставките за устройство на територията; проблемите и тенденциите за развитие на териториалното устройство в България, видовете устройствени схеми, процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на устройствени схеми.

Курсова задача: Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности във студентите, даващи им възможности да ползват принципите на Териториално устройство при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма;

изучаване на видовете проблематики в урбанизираната среда, както и технологията на тяхното решаване в устройствените планове, както и получаване на техническа компетентност при изпълнение на задачи, свързани с териториално планиране.

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-13 АП 4 - Интегриран план за градско възст. и развитие

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg
ас. арх. Емил Георгиев Сардарев - emiarh@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: защита на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ” АП4 – Интегриран план за градско възстановяване и развитие ” съдържа: Общи понятия и въпроси на устройственото планиране в раздел интегриран план за градско възстановяване; Европейско и българско законодателство в градоустройственото проектиране; Съвременни проблеми в урбанизираната среда; Използване на съвременни методи за анализ и оценка на териториите и обектите, подлежащи на устройствено планиране. Целеви и проблемен анализ на градската структура. Визия и стратегия за развитие.

Курсов проект: Изготвяне на проект - Интегриран план за градско възстановяване и развитие на няколко квартала или малко населено място в съществуваща урбанизирана територия със записка по тема, свързана с нормативната уредба по устройство на територията.

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности в студентите, даващи им възможности да ползват принципите на устройственото планиране при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма;

изучаване на градоустройствените проблеми в урбанизираната среда, технологията на тяхното решаване в устройствените планове, както и получаване на техническа компетентност при изпълнение на задачи, свързани с изготвянето на Интегриран план за градско възстановяване и развитие;

практическо запознаване с основни въпроси от устройството и проектирането на нарушените територии в природната и урбанизираната среда.

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-14 АП 5 - пространствено развитие -Терит.устр.план

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg
проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - pentso_Dobrev@abv.bg
ас. арх. Емил Георгиев Сардарев - emiarh@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: защита на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ”АП5 - пространствено развитие - Терит.устр.план“ съдържа: общи понятия и въпроси на социално-икономическото и пространствено развитие на територията.

Курсов проект: Анализ на социално-икономическото и териториално-устройствено развитие на …….. община съгласно предвижданията на ОУПО, ИПГВР и др.

Учебни цели

запознаване с основни въпроси и проблеми при формирането на жизнената среда;

получаване на знания, създаване на умения и професионални компетентности за ползване принципите на градоустройството, териториалното устройство и екологията при изготвяне на териториално устройствени планове;

създаване на умения за предварително проучване и анализ на функционалните системи и под системи при изготвяне на териториални планове за развитие и устройство на териториите;

запознаване с основни въпроси от европейското и българското законодателство с сферата на териториалното устройство.

 

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-15 АП 6 - Общ устройствен план

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg
ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов - vladodam@gmail.com

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: защита на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ” АП6 – Общ устройствен план ” съдържа: общи понятия и въпроси на устройственото планиране в раздел общи устройствени планове; Европейско и българско законодателство в градоустройственото проектиране; Съвременни проблеми в урбанизираната среда; Използване на съвременни методи за анализ и оценка на териториите и обектите, подлежащи на устройствено планиране.

Курсов проект: Изготвяне на проект – за ОУП на малка община

Учебни цели

запознаване с основни въпроси и проблеми при формирането на жизнената среда;

получаване на знания, създаване на умения и професионални компетентности за ползване принципите на градоустройството, териториалното устройство и екологията при изготвяне на Общи устройствени планове ;

създаване на умения за предварително проучване при изготвяне на опорен план в урбанизирана територия, с цел прилагането му при изработване на устройствен проект;

запознаване с основни въпроси от европейското и българското законодателство с сферата на ОУП.

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-17 Дипломен проект - комплексен проект

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 375 ч., 375 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3,

ECTS кредити: 15

-

Избираеми дисциплини - 2017

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-И.1 Локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg
доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - bobimancheva@abv.bg
ас. арх. Елена Иванова Динева-Василева - dr9673640@abv.bg
ас. арх. Андрей Георгиев Велинов - andreivel@gmail.com

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ” Локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи ” съдържа: общи понятия и въпроси свързани с избора на подходящ терен за застрояване, сравняване на варианти, избор на вариант по система от критерии, разработване на задание и предпроектни проучвания.

Учебни цели

Запознаване с принципите на анализ и оценка, свързани с локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи.

Придобиване на знания и умения за прилагане на основните принципи и инструментариума по изучаваната дисциплина.

Систематизиране и апробиране на придобититу знания и умения.

Факултативни дисциплини - 2017

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-Ф.1 Естетика на урбанизма

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Тодор Веселинов Булев - boulev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплина „Естетика на урбанизма“ съдържа: Общи естетически изисквания за урбанизираните територии, класификация на естетическите проблеми и тяхната класификация за различните урбанизирани територии. Разглеждат се основните критерии в естетическото им въздействие и различните методи за предварителна оценка в проектирането, при анализ на проектни територии и обекти и при оценка на проекти. Разглеждат се последователно елементите и структурите, изграждащи урбанизираната среда и тяхното естетическо въздействие, роля и третиране при проектирането, планова схема, пространствено и обемно изграждане, архитектура, природни компоненти, благоустройство, малки форми, визуални изкуства и др. Разглеждат се примери на изследвания и използвани инструменти за анализ. Характеризират се особеностите и ролята на естетическата проблематика при различните видове устройствени планове. Елементи.

Курсова задача: Предвидено е изготвяне на реферат, в който студентите да изготвят анализ на конкретни ансамбли, предимно от територията на София и страната.

Учебни цели

получаване на знания, формиране на първични умения и професионални компетентности в студентите, даващи им възможности за разработване на естетическите проблеми при различните видове устройствено проектиране.

изучаване на методики и инструменти за решаване на естетически проблеми,възникващи в практиката, практическа работа с изследвания по документация и на терен.

 

597 0.398

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...