en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Владислава Гогова ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев ас. инж. Здравка Александрова Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЯНОВ
 
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 181

e-mail

v_stoianov@vsu.bg; venci_sto@abv.bg

Образование
1998 – 2004

ВСУ “Любен Каравелов” - София

Научна специалност

05.02.21 “Организация и управление на производството (строителството)”

Степен

доктор

1982 – 1987

ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов” - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2005 – .....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Изпълняващ длъжността Ръководител катедра “Мениджмънт в строителството”

1996 - ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Асистент в катедра “Мениджмънт в строителството”

1987 – 1996

ГУСВ

 

Технически ръководител на строеж

Научни интереси

Проектиране, строителство, организация на строителството, строителен мениджмънт

Водени лекционни курсове

ССС-42. Организация на строителството

САСС-50. Организация на строителството

СДС-5.6. Организация на строителството

ССС-5.6. Организация на строителството

ССС-И.2.5. Компютърни системи в организацията и управлението на строителството

Учебни пособия

Стоянов, В. Ръководство по компютърни системи в организацията и управлението на строителството “Building Manager”. С. ВСУ, 2004

Публикации

24 научни публикации

 

301 0.211