en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Владислава Гогова ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев ас. инж. Здравка Александрова Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ОФЕЛИЯ КИРИЛОВА ЛАЗОВА 
Лични данни
Научно звание

Доцент

Научна степен

Доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефони

(+359) 80 29 176, 0887 29 09 39

e-mail

o_lazova@abv.bg

Образование  
2003 - 2005

УАСГ

Специалност

Технология и механизация на строителното производство

Научна с тепен

Доктор

1992 - 1995

ВИАС

Специалност

Мениджмънт на инженерна фирма

Степен

магистър

1980 – 1985

ВИАС

Специалност

Промишлено и гражданско строителство - конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
1996 - .....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент по “Технология и механизация на строителството”

2003 - .....

УАСГ гр.София, хоноруван асистент по “ Технология и механизация на строителното”

2003 - .....

ВСУ “Черноризец Храбър” гр. Варна, хоноруван асистент по “Технология на изграждане на специални стоманобетонни съоръжения”

1990 - .....

ЛТУ гр.София, хоноруван асистент по “Теоретична механика и строително дело”

1993 - 1986

СЦ към МТРС, гр. София, научен сътрудник II степен по “Технология и механизация на строителството”

 

Старши асистент и главен асистент по земна механика и фундиране

1987 – 1992

КИНИРПВД гр. София, научен сътрудник II степен по “Технология и механизация на строителството”

1985 - 1987

СМК – гр. Кюстендил, в строителна лаборатория, арматурен цех и на стротелен обект

Научни интереси

Технология на строителното производство Технологично-конструктивни проблеми и решения при изграждане на сгради с “предплочи” и “предстени”

 

Водени лекционни курсове

ССС-И.2.4. Съвременни кофражни системи

ССС-3.1. Технология на строителните процеси

СДС-3.1. Технология на строителните процеси

ССС-3.4. Информационни технологии II

СДС-3.4. Информационни технологии II

Учебни пособия

Тестове по “Технология на строителните процеси” за проверка и оценка на знанията

Публикации

39 научни публикации

 

301 0.445