en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Владислава Гогова ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев ас. инж. Здравка Александрова Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Георги Агатиев Тепеделенов
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 173

e-mail

tepedelenov@vsu.bg

Образование
2004 - ....

УАСГ

Научна специалност

02.15.01 “Технология и механизация на строителното производство”

Степен

доктор

1968 – 1973

ВИСИ

Специалност

Пътно строителство

Степен

магистър

Професионална реализация
1999 - 2005

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент

1968 – 1999

Интерстрой МК

 

Директор по строителството

1977 – 1998

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Старши асистент, Главен асистент

1973 - 1977

РПО - София

 

Проектант

Научни интереси

Технологии за изграждане на мостове

Водени лекционни курсове

ССС-37. Технология на строителните процеси

ССС-39. Технология на довършителните работи

САСС-51. Технология на довършителните работи

Публикации

12 научни публикации и 2 изобретения

Специализации

2005 г. – Учебен център – гр. Хаселт, Белгия

1982 г. НТС – София


 

301 0.124