en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Владислава Гогова ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев ас. инж. Здравка Александрова Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ПЛАМЕН НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

( +359 2) 80 29 186

e-mail

plamen-angelov@vsu.bg

  Образование  
1981 - 1986

Киевски университет за физическо възпитание и спорт

Научна специалност

05.07.05 "Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)"

Степен

доктор

1976 - 1981

Киевски университет за физическо възпитание и спорт

Специалност

педагогически профил - ски

Степен

магистър

  Професионална реализация
1981 - 1985

Детско-юношеска школа ДСО "Буревестник" - Киев

 

инструктор

1989 - 2005

ВСУ „Л. Каравелов”

 

старши преподавател по физическо възпитание и спорт

Научни интереси

Изследване на двигателната активност на студентите и мотивацията им

Учебни пособия

Целогодишна подготовка при бегачи на средни дистанции въз основа на динамиката на функционалната им подготвеност

Мониторинг върху двигателната активност като единство на човека за съхранение на здравето

Публикации

16 научни публикации


 

301 0.446