en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Владислава Гогова ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев ас. инж. Здравка Александрова Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Борислав Крумов Милев
Лични данни
Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 179

e-mail

milev@vsu.bg

Образование
1968 – 1973

ВИСИ

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, Технология и механизация на строителството

Степен

магистър

Професионална реализация
1994 - 2003

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент

1984 – 1994

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Старши асистент

1977 – 1984

ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов”

 

Асистент по Технология на строителните процеси

1975 - 1977

Строително управление на МНО

 

технически ръководител

Научни интереси

Технологически проекти при изпълнение на сгради и съоръжения за предотваряване на строителни аварии.

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционото проектиране – КИИП – София-град

Водени лекционни курсове

ССС-37. Технология на строителните процеси

ССС-39. Технология на довършителните работи

Публикации

23 научни публикации


 

301 0.481