en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Иван Вайсилов гл. ас. инж. Петър Греков ас. инж. Илиана Стойнова ас. инж. Владимир Матуски проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р инж. Рангел Рангелов проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р Николай Манев доц. д-р Веселин Кънчев Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ИВАН ГAНЧОВ ВАЙСИЛОВ 
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор, инженер, икономист

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 136

e-mail

ivan_vaisilov@abv.bg

  Образование  
2009

Висше строително училище "Любен Каравелов"

Научна специалност

01.02.03 Строителна механика, съпротивление на материалите

Степен

доктор

2010 Доцент по 01.02.03 Строителна механика, съпротивление на материалите

1968 - 1973

1986 - 1991

Специалност

 

Степен

УАСГ – София

УНСС – София

Промишлено и гражданско строителство - магистър

Икономика и управление на промишлеността

магистър

1991 - 1994

Специалност

Степен

УНСС - София

Икономическа Журналистика

магистър

Професионална реализация
1991 - до момента

ВСУ „Л. Каравелов”

 

гл. асистент, д-р по Теоретична механика и строителна статика и доц. по Строителна механика и съпротивление на материалите

1981 - 1992

Проектант, контр.инж., началник отдел – ”Балканкар”

1976 - 1981

асистент и старши асистент ВСУ „Л. Каравелов”

1973 - 1976

Проектант – Металургпроект – София

Научни интереси

Устойчивост на прътовите конструкции – в еластичен и пластичен стадий

Теория на деформируемото тяло, комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции, ротационни черупки за силози и резервоари. Пространствени и равнинни прътови конструкции. Метод на крайните елементи. Висящи конструкции.

Членство в професионални организации

Съюз на строителните конструктори в България

Водени учебни курсове

ССС-22. Строителна статика - I част

ССС-27. Строителна статика - II част

ССС- Теория на еластичността, устойчивост  и Динамика на строителните конструкции

ССС-2.4. Механика II част

Публикации

40+ научни публикации

 

301 0.123