en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Борислав Даалов доц. д-р инж. Веселин Славчев ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков проф. д-р инж. Тотю Даалов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ДИМО МАРКОВ КИСОВ
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 154

e-mail

dkisov@vsu.bg

Образование
1990 – 1995

УАСГ

Научна специалност

02.15.12 “Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения”

Степен

Доктор

1979 - 1982

ВИАС

Специалност

Пътно строителство

Степен

Магистър

1976 - 1979

МАДИ - Москва

Професионална реализация
2004 - ....

ВСУ “Л. Каравелов”

 

Доцент в кат. “Строителни конструкции и архитектура” по научната специалност: 02.15.12 “Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения”

2002 - 2004

“Мостконсулт” ООД

 

Управител

1983 - 2001

“Мостстрой” АД

 

Проектант, ръководител отдел, главен проектанта, директор дирекция “Мостконсулт”

Научни интереси

Проектиране, строителство, експлоатация и поддържане на мостове

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Водени лекционни курсове

ССС-4.2. Мостове;

ССС-36. Мостове;

САСС-52. Пътища и пътни съоръжения

Изобретения и публикации

1 изобретение – “Инжекционен анкер” - №40755/85 г.

18 научни публикации

Специализации

1983 - 1984 ВИАС – кат. “Масивни конструкции” – Усилване на стоманобетонни връхни конструкции на пътни мостове в експлоатация


 

286 0.459