en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Борислав Даалов доц. д-р инж. Веселин Славчев ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков проф. д-р инж. Тотю Даалов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ТОТЮ БОРИСЛАВОВ ДААЛОВ

Лични данни
Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон/ факс

(+359 2) 80 29 110/ 80 29 101

e-mail

daalov@vsu.bg

  Образование  
1974 - 1979 г.

НИСИ, секция “Строителни конструкции”

Научна специалност

02.15.04 “Строителни конструкции”

Степен

доктор

1961 - 1966 г.

ВИСИ /сега УАСГ/

Специалност

Промишлено и гражданско строителство

Степен

магистър

  Професионална реализация
02.2003 - 02.2009

ВСУ “Л. Каравелов” – зам.-ректор по учебната дейност

04.2001 – 02.2003

ВСУ “Л. Каравелов”, кат. “Строителни конструкции и архитектура”

Длъжност: доцент

09.1993 – 05.2001

Научноизследователска лаборатория “Нови и усъвършенствани строителни системи и технологии” – НИЛ “НУССИТ”, София

Длъжност: директор

1996 - 2000

Член и председател на Управителния съвет на КНИПИ “Металпроект” ЕАД

01.1986 – 08.1993

НИЛ “НУССИТ”, София

Длъжност: ръководител на секция “Комбинирани и неметални конструкции”

09.1972 – 12.1985

Научноизследователски строителен институт – София

Секция “Строителни конструкции”

Секция “Предварително напрегнати стоманобетонни конструкции”

Длъжност: научен сътрудник ІІІ ст., ІІ ст. І ст.

01.1968 – 08.1972

Районна проектантска организация – РПО, гр. Стара Загора

Длъжност: ръководител на конструктивна група

09.1966 – 12.1967

РПО, гр. Стара Загора

Длъжност: проектант, конструктор

Научни интереси

Сглобяеми и монолитни стоманобетонни конструкции и стоманени конструкции във високото строителство, антисеизмично строителство, безгредови подови конструкции.

Членство в професионални организации

СССКБ

КИИП

Водени лекционни курсове

ССС-29. Стоманобетон

Учебни пособия

Даалов, Т. Ръководство за проектиране на безгредови подови конструкции, ВСУ, 2004 г.

Публикации

78 научни публикации


 

286 0.398