en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Борислав Даалов доц. д-р инж. Веселин Славчев ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков проф. д-р инж. Тотю Даалов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Борислав Тотев Даалов

доц. д-р инж.

Катедра "Строителни конструкции"

Приемно време и консултации:
вторник и четвъртък от 13:30 до 15:30 часа


Телефон: 80 29 169
Имейл: bobdaal@abv.bg

Преподавани учебни дисциплини:
Стоманени конструкции – развитие на теорията и практиката, 1 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
---
Стоманени конструкции, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманени конструкции, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Образование
... - 21.05.2012 ВСУ „Любен Каравелов” - София
Научна специалност

02.15.04 “Строителни конструкции – комбинирани конструкции”

Степен

доктор

1993 – 1998

ВВИСУ “Л. Каравелов” - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
15.04.2015 - ...

ВСУ „Любен Каравелов” - София

 

Доцент

1998 - 2003

ГУСВ под. Горубляне

 

Технически ръководител

Научни интереси

Проектиране и строителство на стомано-стоманобетонни конструкции

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Водени учебни занятия
  • Комбинирани конструкции
  • Дървени конструкции
Учебни пособия

[1] Даалов Т., Б. Даалов,”Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции по Еврокод 2”. ВСУ „Любен Каравелов”, София, 2010, ISBN 978-954-331-029-6, (на български).
 

[2] Авторски колектив с участието на Б. Даалов,”Ръководство за изчисляванена бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон без предварително напрягане на армировката в съответствие с БДС EN 1992-1-1:2004”. НИСИ - ЕООД София, 2014, ISBN 978-619-90296-1-9, (на български).
 

[3] Даалов Б., В. Славчев,”Ръководство за избор на предварителни сечения на греди за комбинирани стомано-стоманобетонни мостове”. ВСУ „Любен Каравелов”, София, 2014, ISBN 978-954-331-054-8, (на български).
 

Публикации

12 (от последните 5 години)
 

Даалов Т., Б. Даалов,”Определяне на армировката при пръстеновидно стоманобетонно сечение, съгласно Еврокод 2” Сборник с доклади на XII международна научна конференция ВСУ’ 2012. 7 – 8 юни, 2012, София, България, том 1, стр. II-222 – II-227, ISSN 1314-071Х, (на български).
 

Сафронов В., Славчев В., Даалов Б., Реализиране на повдигане и ново подпиране на връхна мостова конструкция. Сборник с доклади на международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения” DCB 2012, 13 – 15 септември, Варна, България, стр. 383 – 389, ISSN 1314-6955, (на български).
 

Даалов Т., Б. Даалов, ”Относно точността при използване на правоъгълна диаграма на нормалните напрежения в натисковата зона  на стоманобетонно сечение съгласно  Еврокод 2”. Сборник с доклади на X III  международна научна конференция ВСУ’ 2013. 6 – 7 юни, 2013, София, България, том 2, стр. II-375 – II-381, ISSN 1314-071Х, (на български).
 

Даалов Б., И. Иванчев (Д), ”Влияние на укрепването на възлите  колона-ригел върху отместваемостта на стоманените рамки”. Сборник с доклади на X III  международна научна конференция ВСУ’ 2013. 6 – 7 юни, 2013, София, България, том 2, стр. II-382 – II-385, ISSN 1314-071Х, (на български).
 

Даалов Б., ”Определяне на минималната армировка за стоманобетонни сечения, подложени на срязване и усукване съгласно Еврокод 2”. Сборник с доклади на международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения” DCB 2014, 11 – 13 септември, Варна, България, стр. 336 – 341, ISSN 1314-6955, (на български).
 

Даалов Б., ”Коравина на срязване при стоманобетонни елементи, изчислявани по Еврокод 2”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 12, брой 1, 2014, статия № 0936, стр. XIV-18 – XIV-22, ISSN 1312-3823, (на български).
 

Даалов Б., ”Определяне на напрегнатото състояние в сечение с пукнатина в предварително напрегнати стоманобетонни елементи”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 12, брой 1, 2014, статия № 0938, стр. XIV-1 – XIV-6, ISSN 1312-3823, (на български).
 

Даалов Б., ”Загуби на напрежение от еластична деформация при стоманобетонни елементи, напрягани след бетониране”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 12, брой 1, 2014, статия № 0939, стр. XIV-7 – XIV-12, ISSN 1312-3823, (на български).
 

Даалов Б., ”Коефициент на пълзене при стоманобетонни елементи съгласно Еврокод 2 ”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”,  брой 1, 2015 , ISSN 1312-3823, (на български).
 

Ilieva Y., B. Daalov, „ARCHITECTURAL INTEGRATION OF PHOTOVOLTAIC MODULES IN INDUSTRIAL BUILDINGS “. THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC MEETING IN THE FIELD OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING E-GTZ 2016, E-GTZ PROCEEDINGS Broj 3, ISSN 2490-2535, University of Novi Sad, June 02-04, 2016,Tuzla, Bosnia and Herzegovina.
 

Ilieva Y., B. Daalov, „ARCHITECTURAL INTEGRATION OF PHOTOVOLTAIC MODULESINTO FACADES “. Zbornik radova, ISBN 978-867892-939-0, Association of Structural Engineers of Serbia, Simpozium 2016 Zlatibor 15-17.09.2016, Serbia.
 

Даалов Б., ”Критичен периметър на продънване при крайни и ъглови колони съгласно Еврокод 2”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”,  брой 2, 2016 , ISSN 1312-3823, (на български).

Проекти

Участник в проект: „ОЦЕНКА НА ОСТАТЪЧНИЯ КОНСТРУКТИВЕН РЕСУРС КАТО БАЗА ЗА ОСНОВНО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПАНЕЛНИ СГРАДИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” – BG161P0003 – 1.2.04 – 0031 – C 0001 /2014-2015/ по Оперативна програма „ Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007 – 2013.
 

Ръководител на проект: „ИНТЕГРИРАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В СГРАДНАТА ОБВИВКА“, СИГН. 05/2016

 

311 0.183