en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Борислав Даалов доц. д-р инж. Веселин Славчев ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков проф. д-р инж. Тотю Даалов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ РАЧЕВ
Лични данни
Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 165

e-mail

rachev@vsu.bg

Образование
Научна специалност

02.15.04 “Строителни конструкции”

1977 – 1982

Университет по Архитектура Строителство и Геодезия - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
1992 - ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Асистент, Старши асистент и Главен аситент в катедра “Строителни конструкции и архитектура” на Висше Строително Училище "Любен Каравелов" – София.

1982 – 1992

КНИПИАТ “ГЛАВПРОЕКТ” – София, проектант, научен сътрудник I ст.

Научни интереси

Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения, вкл. нетрадиционни системи. Нелинейно динамично поведение на строителните конструкции. Компютърни технологии за проектиране на конструкции на сгради и инженерни съоръжения

Членство в професионални организации

Съюз на строителните конструктори в България – ССБК

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП

Водени лекционни курсове

ССС-32. Автоматизация на строително-конструктивното проектиране

ССС-И-2.2. Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения

МАГ-СК-5. Съвременни компютърни изчислителни методи в строително-конструк-тивното проектиране

МАГ-СК-6. Антисеизмично проектиране на сгради и съоръжения .

Публикации

Над 20 научни публикации

Специализации

Противоземетръсно инженерство - JICA - ITU TCTP on Earthquake Engineering Jan. 2003 Istanbul, Turkey


 

286 0.184