en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Структура и управление Общо събрание Академичен съвет Контролен съвет Ректорат Основни звена - факултети Обслужващи звена
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Общо събрание

Снимка 1

Общото събрание е висш колективен орган за управление, който включва в състава си хабилитираните преподаватели на основен трудов договор, представители на нехабилитираните преподаватели, на студентите, докторантите и на административния персонал. Общото събрание приема или изменя Правилника за дейността на училището, избира членовете на Академичния съвет, на Контролния съвет и Ректора, приема годишния доклад на Ректора за състоянието на ВСУ и годишния доклад на Председателя на Контролния съвет.

Председател на настоящото Общо събрание на ВСУ е проф. д-р инж. Георги Иванов Франгов.

 

 

 

213 0.251