en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Обща информация за ВСУ Структура на ВСУ Органи за управление Информация за прием на студенти Условия на живот във ВСУ Правила за мобилност
Затваряне Обща информация Обща информация за ВСУ Строителен факултет Архитектурен факултет Специалности Повече за България
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Структура на ВСУ във вързка с ECTS

 

Структурата на ВСУ “Л. Каравелов” се състои от ръководство, основни, обслужващи, административни и помощни звена.

Основни звена са Строителният факултет, Архитектурният факултет и Колежът по строителство.

Обслужващи звена са: Учебен компютърен център (УИЦ); Научноизследователски сектор (НИС), Отдел “Международно сътрудничество”, Център за оценяване на строителни продукти, Лаборатория за изпитване на неорганични и органични материали и изделия (ЛИНОМИ), Център за информация и кариера, Център за професионално обучение, Библиотека.

Административни и помощни звена са: Финансово-счетоводен отдел; Отдел “Административно обслужване и човешки ресурси”; Отдел “Експлоатация и поддържане” и Отдел “Студентски общежития и стол”.


Строителният факултет (СФ) е основно звено на ВСУ “Л. Каравелов”, в което се осъществява учебна и научноизследователска дейност и се извършва административно обслужване на студентите и докторантите. В Строителния факултет се извършва обучение за придобиване на следните степени:

 • образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността “Строителство на сгради и съоръжения”;
 • образователно-квалификационна степен “магистър” по специалността “Строителство на сгради и съоръжения” със специализации “Строителни конструкции”; „Технология на строителното производство” и "Управление на инвестиционни проекти"
 • образователна и научна степен “доктор”.

Органи за управление на факултета са: Общото събрание на СФ, Факултетният съвет и Деканът на факултета.

В състава на факултета влизат следните катедри:

 • Катедра “Математика и физика”;
 • Катедра “Механика”;
 • Катедра “Ниско строителство”;
 • Катедра “Строителни конструкции”;
 • Катедра “Технология и механизация на строителството”

Архитектурният факултет (АФ) е основно звено на ВСУ "Л. Каравелов", създадено с Решение на 40-то Народно събрание от 19 юли 2006 г., след получаване на положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Проектът за откриване на факултета е съвместна инициатива на ВСУ “Л. Каравелов” и Международната академия по архитектура. Организацията на обучението се базира на учебни дизайн-студия по подобие на висшите училища по изкуствата. В Архитектурния факултет се извършва обучение по:

 • Специалност “Архитектура” - степен “магистър” с професионална квалификация “архитект” и срок на обучение 5,5 години.
 • Специалност “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” - степен “бакалавър” с професионална квалификация “инженер-архитект” и срок на обучение 4 години.

Органи за управление на факултета са: Общото събрание на АФ, Факултетният съвет и Деканът на факултета.

В състава на факултета влизат следните катедри:

 • Катедра “Архитектурно проектиране и сградостроителство”;
 • Катедра “Градоустройство, теория и история на архитектурата”;
 • Катедра “Информатика и комуникации”

Колежът по строителство (КС) е основно звено на ВСУ “Л. Каравелов”, създадено с ПМС № 312/20.12.2002 г. след получаване на положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация на проект за откриване на колеж към ВСУ. В Колежа по строителство се осъществява учебна и научноизследователска дейност и се извършва административно обслужване на студентите. В него се извършва обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по специалностите: “Строителство на сгради и съоръжения” и “Саниране и дизайн на сгради”. Органи за управление са: Общото събрание на КС, Съветът на Колежа и Директорът.

В състава на Колежа по строителство влиза катедра “Мениджмънт на строителството”

Повече информация за структурата на ВСУ “Л. Каравелов” ще намерите на СТРУКТУРА.

 

 

207 0.559