en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Иван Вайсилов гл. ас. инж. Петър Греков ас. инж. Илиана Стойнова ас. инж. Владимир Матуски проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р инж. Рангел Рангелов проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р Николай Манев доц. д-р Веселин Кънчев Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта


Радан Иванов Иванов

Ректор - мандат 2013-2016 г.


 

Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 110

e-mail

r_ivanov@vsu.bg

  Образование  
1998 – 2001

Университет Кобе, Япония

Научна специалност

01.02.03 “Строителна механика, съпротивление на материалите”

Степен

доктор

1995 - 1996

Специалност

Степен

Университет Уорик, Англия

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

магистър

1989 – 1994

ВИАС - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2006 - ......

Доцент към катедра "Механика"

2004 - 2005 ВСУ „Л. Каравелов”, хонорован асистент по “ТЕУД” и “СтСК”
2004 - 2006

ЦЛСМСИ-БАН

научен сътрудник

2002 – 2004

Университет Кобе, Япония, асистент

1994 – 1995

Енергопроект ЕАД, проектант

Научни интереси

числени методи в строителната механика, сеизмично инженерство, анализ на разрушаването на конструкции

Членство в професионални организации

Съюз на строителните инженери в Англия (IStructE)

Водени учебни курсове ССС-20. Съпротивление на материалите
Публикации

57 научни публикации

Специализации

10.1996 – 03.1998 Университет Кобе, Япония; Следдипломна специализация по строително и земетръсно инженерство

 

04.2001 – 03.2002 Университет Кобе, Япония; Постдокторска специализация в областта на инфраструктурното (lifeline) земетръсно инженерство

 

 

14 0.005