en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Придобиване на научни степени Образователна и научна степен "доктор" Научна степен "доктор на науките"
Затваряне Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Дисертационен труд на тема:

"Териториалното устройство като нормативен регламент"

за присъждане на научна степен "доктор на науките" на

проф. д-р арх. Борислав Янков Борисов

 

Председател на журито: доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев

 

Рецензенти:

 1. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев - чл. кор. на БАН Рецензия
 2. проф. д.а.н. арх. Иван Никифоров Рецензия
 3. проф. д-р арх. Мария Шишманова Рецензия

 

Изготвящи становища:

 1. проф. д-р арх. Тодор Булев Становище
 2. проф. д-р арх. Минчо Ненчев Становище
 3. доц. д-р арх. Валери Иванов Становище
 4. доц. д-р арх. Димитър Власарев Становище

 

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.05.2017 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на ВСУ "Любен Каравелов".

Автореферат на дисертацията.

 


 

Дисертационен труд на тема:

"Еластодинамични безкрайни елементи и приложението им в субструктурни модели с Метода на крайните елементи"

за присъждане на научна степен "доктор на науките" на

проф. д-р инж. Константин Савков Казаков

 

Председател на журито: проф. д-р инж. Банко Петков Банков

 

Рецензенти:

 1. чл.кор. д.т.н. инж. Ангел Иванов Балтов рецензия
 2. проф. д-р инж. Банко Петков Банков рецензия
 3. доц. д-р инж. Дончо Наумов Партов рецензия

 

Изготвящи становища:

 1. акад. д.т.н. инж. Ячко Павлов Иванов становище
 2. проф. д.т.н. инж. Николина Янакиева Бончева становище
 3. доц. д-р инж. Яна Янакиева Янакиева становище
 4. проф. д-р инж. Маргарита Николова Хамова становище

 

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 10.04.2012 г. (вторник) от 13:30 часа, в заседателната зала на ВСУ "Любен Каравелов".

 

Автореферат на дисертацията.

 

 

 

14 0.007