en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева ас. арх. Владимир Дамянов Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

БОРИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА МАНЧЕВА-ВЕЛКОВА 
ЛИЧНИ ДАННИ
Научно звание Доцент
Научна степен Доктор
Служебен адрес ВСУ „Л. Каравелов”, ул. Суходолска 175, 1373 София
Телефон (+359 2) 80 29 168
e- mail

manchewi@yahoo.com

Образование
2001 – 2004

Университет по архитектура строителство и геодезия

Научна специалност

02.17.05 Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли

Степен

доктор

1990 – 1996

Университет по архитектура строителство и геодезия

Научна специалност

Архитектура

Степен

магистър

Професионална реализация
1996 - 2000 Ателие на проф. д-р арх. Л. Сиврев
  Архитект
1997 – 1999 Община Медковец, област Монтана
  Архитект
1998 – 2006 Хоноруван асистент към катедра “Промишлени и аграрни сгради” на УАСГ-София
  Асистент
2001 - 2004 Редовен докторант към катедра “Промишлени и аграрни сгради” на УАСГ-София
  Асистент

2004 - 2005

Проектантска фирма, арх. М. Добрев

  Архитект

2006

Преподавател във ВСУ “Л. Каравелов” - София

  Главен асистент
Научни интереси

В областта на промишлена архитектура

Членство в професионални организации

 

Съюз на архитектите в България

 

Водени занятия

А-50 Промишлени сгради

А-57 Архитектурно проектиране IX - Проектиране на промишлена сграда

ССС-19. Сградостроителство и архитектура – % от лекционния фонд

ССС-2.1 Сградостроителство

САСС-58. Промишлени и аграрни сгради – % от лекционния фонд

 

Публикации

7 научни публикации

 

14 0.009