bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Технология и управление на строителството Въведение Учебен план
Close Master after Bachelor Building Structures Construction Technology Management of Investment Projects Construction Technology and Management
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Management

Образователно-квалификационна степен:

Магистър след бакалавър

 

 

Специалност:

Строителство на сгради и съоръжения

 

 

Специализация

Технология и управление на строителството

 

 

Професионална квалификация:

Строителен инженер по технология и управление на строителството

 

 

Професионално направление:

Архитектура, строителство и геодезия

 

 

Срок на обучение:

1 година (два семестъра) за задочно обучение

Въз основа на усвоените знания и умения випускникът от ВСУ „Л. Каравелов” придобиващ професионална квалификация „строителен инженер” – степен „магистър” по специалността „Строителство на сгради и съоръжения” със специализация „Технология и управление на строителството”, придобива професионални качества, даващи му възможност да извършва следните дейности в областта на строителството:

 • да изработва или да участва в изработването на инвестиционни проекти в съответствие с дадената му техническа правоспособност;

 • да осъществява управленски функции при изпълнението на обекти с повишена сложност;

 • да осъществява мениджърска дейност в областта на строителството и в производствената база на строителните фирми;

 • да управлява и участва в административното обслужване на инвестиционния процес, в съставянето на документи за доказване съответствието към съществените изисквания към строежите и отчетни документи за обема на извършената работа, за вложените материали, труд и машиносмени;

 • да извършва преподавателска работа и да осъществява научно-изследователска дейност.

Учебният план за специализация „Технология и управление на строителството” е разработен на основаниe:

 • Закон за висшето образование;

 • Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“;

 • Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;

 • Правилник за дейността на ВСУ „Л. Каравелов“;

 • Правилник за провеждане на учебната дейност във ВСУ „Л. Каравелов;

 • Квалификационна характеристика на випускника със специализация "Технология и управление на строителството".

В съответствие с квалификационната характеристика, съдържанието на учебния план е формирано въз основа на изискването обучаваните студенти да получат знания и умения за упражняване на специализацията „Технология и управление на строителството” в различни области на строителството и в инвестиционното проектиране. Това ще им предостави възможност след придобиване на квалификацията "Строителен инженер по технология и управление на строителството" успешно да се реализират в строителната практика, в управлението на строително-инвестиционния процес и в инвестиционното проектиране.

Продължителността на обучението е една година и за редовна и за задочна форма на обучение.

Обучението на студентите в редовна форма на обучение е организирано в два семестъра, като първия е с продължителност 15 седмици, а втория е с продължителност 8 седмици. Обучението завършва с разработване и защита на дипломен проект. Седмичната аудиторна заетост е по 28/26 часа.

Учебните дисциплини са класифицирани съгласно изискванията на ЗВО – задължителни, избираеми и факултативни. Общия брой на задължителните е 13, на избираемите 1, и на факултативните също 1. От тях 7 дисциплини завършват с изпити и 8 - с текущи оценки. Във всяка група от предложените избираеми и факултативни дисциплини студентите са длъжни да изберат по една от предложените им дисциплини.

В учебния план е предвидено разработване и защита на 4 бр. курсови проекти и 5 бр. курсови задачи. Оценките от курсовите проекти се вписват в издаваните академични справки и в приложенията на дипломите. Корекции на курсови проекти и задачи съгласно учебния план се извършват от преподавателите извън аудиторната заетост под формата на консултации.

Обучението приключва с разработване на дипломна работа. Срокът за изготвяне на дипломни проекти е 12 седмици, за рецензиране и защита – 1 седмица. Темата и заданието на дипломната работа се избират от дипломния ръководител съобразно интересите на обучаемия.

 

 

234 0.286