bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close The Course Addmission Curriculum Course description
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

The Course Preservation of Architectural Heritage

България е страна,  изключително богата на обекти на културно-историческо наследство от различни епохи. Срещаме ги навсякъде около нас. Тяхното опазване и експониране се подчинява както на  националното ни законодателство, така и на международните докумунти на ЮНЕСКО. Изхождайки от спецификата и задължителната методология при подхода към обектите на недвижимото архитектурно наследство, а също така и от необходимостта за изграждане на квалифицирани кадри от различни специалности при осъществяване на дейностите по реставрация и консервация -

ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” - СОФИЯ
ОБЯВЯВА ОТ ФЕВРУАРИ 2016 Г. НАЧАЛОТО НА
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО”

за завършили магистърска степен по специалностите:

 • „Архитектура”,
 • „Строителство на сгради и съоръжения”,
 • „Ландшафтна архитектура”,
 • „Водоснабдяване и канализация”  и

за завършили бакалаварска степен по специалностите:

 • „Урбанизъм”,
 • „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” и
 • „Строителство на сгради и съоръжения”;

Магистърската програма по „Опазване на архитектурно наследство” има акредитация от Министерството на образованието, младежта и науката до края на 2016 г.

Обучението е ЗАДОЧНО със срок четири семестъра. Учебната семестриална такса е 800 лв.

Адрес за контакти:
гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175,
тел.: 02 80 29 157, инж. Даниела Андонова,
e-mail: danyand@vsu.bg, web: www.vsu.bg

Ред за прием в магистърската програма: "ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО", до 15.01.2016 г.

Квалификационна характеристика

Завършилите магистърската програма по „Опазване на архитектурно наследство” ще придобият задълбочени теоритични и практически знания във всички дейности, свързани с опазването на недвижимо архитектурно наследство, в съответствие със  специалността им, придобита от предходна магистърска или бакалавърска степен.

Завършилите магистратурата по „Опазване на архитектурно наследство” могат да намерят професионална реализация в следните по-важни дейности:

За специалностите: „Архитектура”, „Строителство на сгради и съоръжения”, „Ландшафтна архитектура”, „Водоснабдяване и канализация”, „Урбанизъм”, те ще придобият правата на „магистър”  и възможности за реализация като:

 • водещи проектанти  при изработването на проекти за адаптация, реставрация и експониране на сгради паметници на културата с пълна проектантска правоспособност, съгласно Законите на КАБ и КИБ  и Закона за културното наследство и в съответствие с конкретната специалност за която имат квалификация;
 • лицензирани експерти по опазване и вписване в регистъра на Министерството на културата, съгласно Наредба за публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности;
 • експерти и проектанти при участие за кандидатстване на национално и местно ниво по европейски програми и проекти;
 • експерти по отношение на дейностите по опазване на недвижимо архитектурно наследство, в съответствие с конкретната специалност за която имат квалификация;
 • продължение на научно-образователна им квалификация след магистратурата в различните форми на докторантура;
 • преподаватели  във висшите училища и институти на БАН;
 • участници в европейски проекти и конкурси по опазване на недвижимо архитектурно наследство в чужбина;

За  специалностите: „Урбанизъм”, и „Строителство на сгради и съоръжения”, с досегашна степен „бакалавър”, завършилите магистратурата придобиват правата на „магистър”  и възможности за реализация като:

 • експерти по опазване на недвижимо архитектурно наследство към общините и местните структури, създадени съгласно Закона за културното наследство;
 • експерти при изпълнение на консервационно-реставрационни работи към строителните организации, които са задължителни, съгласно Закона за строителната камера;
 • експерти при подготовката за кандидатстване на местно ниво по европейски програми и проекти;
 • експерти, които извършват мониторинг и контрол по обектите на недвижимото архитектурно наследство;
 • експерти към ДНСК при нарушения в опазването на архитектурното наследство;
 • проучватели за недвижимо архитектурно наследство и участници в проектантски екипи, под ръководството на лицензиран експерт, съгласно Наредбата на Министерството на културата;
 • технически ръководители при изпълнение на архитектурно-строителни и консервационно-реставрационни работи по обекти паметници на културата;
 • участници в популяризирането на недвижимо архитектурно наследство като служители в национални и регионални музеи, медии или специализирани издателства;

Учебен план

Учебният план на магистърската програма по “Опазване на архитектурно наследство” е съобразен с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”, публикувана в ДВ, бр. 76/06.08.2002 г., и Наредба №21 от 30.ІХ.2004 г. на МОН за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища. Магистърската програма по "Опазване на архитектурно наследство” е акредитирана от Министерство на образованието, младежта и науката със срок до края на 2016 г.

Вижте още:
Разпределението на учебните дисциплини по семестри
Информация за учебните дисциплини

 

215 0.183