bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Профил на купувача PUBLIC PROCUREMENTS Buyer profile Messages
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ: „Доставка на вискозиметър за нуждите на ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София”

Краен срок за подаване на оферти: 06.01.2015 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 30.12.2014 г. Час: 16:00

 

Обществена поръчка за изпълнение на проект: BG161PO003-1.2.04 - 0031-C0001 „Оценка на остатъчния конструктивен ресурс като база за основно енергийно обновяване  на панелни сгради в Република България”

 

По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-1.2.04 - 0031-C0001 „Подкрепа за обновяване на оборудването за приложни цели”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007- 2013 г.

 

Договор с идентификационен  № BG161PO003-1.2.04-0031-C0001

 

Документи за участие в обществената поръчка

 

Протокол # 1 на Комисията за оценка на постъпилите оферти от 08.01.2015 г.

Публикуван тук: на 8.01.2015 г. 12:22

Протокол 2 на комисията от 16.01.2015 г.

Публикуван тук: на 16.01.2015 г. 12:10

Съобщение за отваряне на ценови оферти. Качено на 16.01.2015 г.

Публикуван тук: на 16.01.2015 г. 12:11

Протокол 3 на комисията за оценка на подадените оферти от 22.01.2015 г.

Публикуван тук: на 23.01.2015 г. 13:50

Решение 5 на Ректора за класиране на участниците и обявяване на изпълнители на обществената поръчка от 23.01.2015 г.

Публикувано тук: на 23.01.2015 г. 13:51

 

Договор No SU8 от 16.02.2015 г. с Марвел ООД

Публикуван тук: на 20.02.2015 г. 10:45

Съобщение:

Гаранцията за участие на фирма "Марвел" ООД в ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на вискозиметър за нуждите на ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София” ще бъде върната на 23.02.2015 г.

 

1.фактура 0000007538 от 17.02.2015 г. Авансово плащане по договор SU 8/ 16.02.2015 г. в размер на 9740.04 лв., явяващи се 50% от договорената цена е извършено на 20.02.2015 г.

 

2.фактура 0000007642 от 21.03.2015 г. Междинно плащане по договор SU 8/ 16.02.2015 г. в размер на 5 844.02 лв., явяващи се 30% от договорената цена е извършено на 21.03.2015 г.

 

3.фактура 0000007643 от 23.03.2015 г. Окончателно плащане по договор SU 8/ 16.02.2015 г. в размер на 3 896.02 лв., явяващи се 20% от договорената цена е извършено на 27.03.2015 г.

 

217 0.074