bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Профил на купувача PUBLIC PROCUREMENTS Buyer profile Messages Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ ОТ КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”

Краен срок за подаване на оферти: 08.06.2015 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 08.06.2015 г. Час: 16:00

Архивен файл с документи по обществената поръчка

Информация за преписката на сайта на АОП

 

До всички заинтересувани лица

Протокол № 1 от 9.06.2015 г. на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
Публикуван тук на 18.06.2015 г. 10:50 часа.

Протокол № 2 от 29.06.2015 г.
Публикуван тук на 30.06.2015 г. 14:40 часа.

Съобщение до всички заинтересувани лица
Публикувано тук на 30.06.2015 г. 14:45 часа.

Протокол № 3 от 03.07.2015 г.
Публикуван тук на 08.07.2015 г. 15:40 часа.

Съобщение до всички заинтересувани лица
Публикувано тук на 08.07.2015 г. 15:45 часа.

Протокол № 4 от 13.07.2015 г.
Публикуван тук на 17.07.2015 г. 08:05 часа.

Решение за класиране на участниците
Публикувано тук на 17.07.2015 г. 08:06 часа.

Договор с "Енергро - про енергийни услуги" ЕООД
Публикуван тук на 24.08.2015 г. 16:35 часа.

 

 

233 0.233