Notice: Undefined offset: 2 in /home/vsu/public_html/3/mod/uploadfile/f_uploadfile.php on line 104
Обществени поръчки
bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Профил на купувача PUBLIC PROCUREMENTS Buyer profile Messages Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Периодични доставки на хранителни продукти по предварително подавани заявки от ВСУ „Любен Каравелов“ , гр. София

Краен срок за подаване на оферти: 03.07.2015 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 03.07.2015 г. Час: 16:00

Документи за участие в обществената поръчка

Информация за преписката на сайта на АОП

 

pdf Информация до всички заинтересовани лица

pdf Протокол № 1 от 06.07.2015 г. на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите
публикуван тук на 16.07.2015 г. 11:55

pdf Протокол № 2 от 06.08.2015 г.
публикуван тук на 10.08.2015 г. 15:50

pdf Съобщение за отваряне на ценовите предложения
публикувано тук на 10.08.2015 г. 15:52

pdf Протокол № 3 от 17.08.2015 г.
публикуван тук на 20.08.2015 г. 11:35

pdf Съобщение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител
публикувано тук на 20.08.2015 г. 11:36

pdf Договор с "Аник 2002" ЕООД
публикувано тук на 24.09.2015 г. 12:00

pdf Договор с "Димитър Даракчиев" ООД
публикувано тук на 24.09.2015 г. 12:01

pdf Договор с "Азалия - МК" ООД
публикувано тук на 24.09.2015 г. 12:02

Платени суми за доставка на хранителни продукти за студентски стол от началото на сключване на договорите, към 31.10.2015г.
- „Азалия-МК“ ООД – по договор № 228 от 18.09.2015г. – 367,20 лв.;
- „Аник 2002“ ЕООД – по договор № 225 от 09.09.2015г. – 4 548,77 лв.;
- „Димитър Даракчиев“ ЕООД – по договор № 226 от 10.09.2015г. – 7 434,42 лв.;

pdf ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
публикувана тук на 29.09.2016 г. 16:06

 

237 0.115