bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Описание на специалността
Close Bachelor Programmes Civil Engineering Строителен мениджмънт Строително инженерство Degree Program “Civil Engineering and Architecture” (CACC) - Bachelor
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Описание на специалността "Строителен мениджмънт"

Специалност "Строителен мениджмънт"

 • Образователно-квалификационна степен - "бакалавър"
 • Професионална квалификация - "строителен инженер".
 • Форми на обучение - редовна и задочна със срок на обучение 4 години.
 • Професионална реализация на випускника:

Завършилите строителни инженери във ВСУ по специалността "Строителен мениджмънт" придобиват необходимите знания и умения, даващи им възможност за реализация и адаптивност в широк кръг от дейности:

 • Осъществяване на мениджърска дейност в областта на строителството;
 • Ръководство и контрол при изграждането на сгради и съоръжения в съответствие с утвърдените проекти и техническите изисквания, както и за изработване на необходимата техническа документация, свързана с планиране, изпълнение, отчитане, приемане и разрешаване ползването на строежите;
 • Използване на приложни софтуерни продукти за решаване на инженерни задачи, автоматизация на дейности в областта на строителството, съставяне на документи и анализ на информация;
 • Участие в административното обслужване на инвестиционния процес на различни нива – местни, общински, държавни, частни структури и организации;
 • Ръководство и контрол на дейности, свързани с производството, търговията и приложението на строителни материали и продукти;
 • Oрганизиране и контрол на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и защита на населението при природни бедствия;
 • Продължаване на образованието в различни магистърски програми – Управление на инвестиционни проекти, Технология и управление на строителството, Строителни конструкции, Строителна геоекология, Фасаден инженеринг и др. .

 

 

192 0.077