bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Описание на специалността
Close Bachelor Programmes Civil Engineering Строителен мениджмънт Строително инженерство Degree Program “Civil Engineering and Architecture” (CACC) - Bachelor
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Описание на специалност "Строително инженерство"

Специалност "СТРОИТЕЛНО ИНЖЕНЕРСТВО"

 • Образователно-квалификационна степен - "бакалавър"
 • Професионална квалификация - "строителен инженер".
 • Форми на обучение - редовна и задочна със срок на обучение 4 години.
 • Професионална реализация на випускника:

Завършилите строителни инженери във ВСУ по специалността "Строително инженерство" придобиват необходимите знания и умения за реализация и адаптивност в широк кръг от дейности:

 • Участие в дейността и управлението на фирми с предмет на дейност строителство, ремонт и поддържане и експлоатация на строежи;
 • Използване на приложни софтуерни продукти за решаване на инженерни задачи, автоматизация на дейности в областта на строителството, съставяне на документи и анализ на информация;
 • Участие в административното обслужване на инвестиционния процес на различни нива – местни, общински, държавни, частни структури и организации;
 • Осъществяване на техническо ръководство при изграждане, експлоатация и реконструкция  на сгради и съоръжения или на части от тях;
 • Oрганизиране и контрол на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и защита на населението при природни бедствия;
 • Изработване и ползване на техническа и друга документация, свързана с планиране, изпълнение, отчитане и приемане на строежите;
 • Ръководство и контрол на дейности, свързани с производството, търговията и приложението на строителни материали и продукти;
 • Продължаване на образованието в различни магистърски програми – Строителни конструкции, Технология и управление на строителството, Фасаден инженеринг, Управление на инвестиционни проекти, Строителна геоекология и др. .

 

 

193 0.073