bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Технология и управление на строителството Въведение Учебен план
Close Master after Bachelor Building Structures Construction Technology Management of Investment Projects Construction Technology and Management
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Описание на специализация "Технология и управление на строителството"

Специалност "СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"

Специализация "ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"

 • Професионална квалификация: Строителен инженер по технология и управление  на строителството
 • Форма на обучение: задочна (платено обучение) със срок 1 година.
 • Прием след конкурс по документи.
 • Характеристика на специалността:
  • Професионални качества на випускника: дават възможност за извършване на следните дейности в областта на строителството:
   • изработване или участстие в изработването на инвестиционни проекти в съответствие  с дадената техническа правоспособност;
   • осъществяване на управленски функции при изпълнението на обекти с повишена сложност;
   • осъществяваване на мениджърска дейност в областта на строителството и в производствената база на  строителните фирми;
   • управляване и участие в административното обслужване на инвестиционния процес, в съставянето на документи за доказване съответствието към съществените изисквания към строежите и отчетни документи за обема на извършената работа, за вложените материали, труд и машиносмени;
   • извършване не преподавателска работа и осъществяване на научно-изследователска дейност.
  • Професионални знания относно:
   • Управлението, организацията, оперативното ръководство и контрола на проектите в строителтвото;
   • Техническите характеристики и областите на изпълнение на съвременни кофражни системи и скелета;
   • Технологичните методи за изпълнение на сгради и съоръжения с различна конструкция и изпълнени по различни строително-технологични методи;
   • Познания, даващи възможност за изпълняване на мениджърска дейност на строежи и в строителни фирми;
   • Технологичните методи за изграждане на пътища и транспортни съоръжения;
   • Технологиите за изпълнение на строителни работи свързани с ремонт, възстановяване и усилване на сгради и съоръжения;
   • Задълбочени познания относно изпълнението на довършителни, изолационни и инсталационни работи;
   • Познания относно управлението на ЗБУТ и разработване на план за безопасност и здраве;
   • Допълнителни знания относно информационни технологии, правна подготовка и други, необходими за строителния инженер, зает в организационното осигуряване на строежите и строителните фирми.
 • Професионални умения за:
  • изработването на инвестиционни проекти по части: Технология на строителното производство, План по безопасност и здраве, Сметна документация; План за управление на отпадъците, Временна организация на движението и др.;
  • изработването на технологични карти на строителните и монтажни работи, и разчети за себестойността на изпълнението им;
  • организиране, контрол и управление на подготовката, изпълнението и отчетността на строежите;
  • осъществяване на дейности съгласно процедурите на системата за управление на качеството и системата за производствен контрол на строителната фирма;
  • изработване на  документи свързани с офериране, оформяне и договориране на строително-инвестиционния процес;
  • извършване маркетингова дейност в строителството;
  • организиране и управление на трудовите и материално-техническите ресурси в строителната фирма;
  • управление бюджета на проекта/строежа и контрол на разходите, приходите и ценообразуването на строителния продукт;
  • организиране, контрол и управление на здравословните и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР;
  • внедряване  и спазване принципите на екологично и устойчиво строителство в дейността на строителната фирма;
  • извършване или участие в извършването на дейности, свързани с надзора в строителството;
  • използване на компютърна техника и специализирани програмни продукти.
 • Изисквания за кандидатстване:
  1. За обучение в образователно-квалификационната степен “магистър” могат да кандидатстват лица, които притежават диплома за висше образование със степен “бакалавър” или степен “магистър”, и професионална квалификация "инженер", "строителен инженер" или "инженер-архитект" по специалностите в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” (специалности "Строителство на сгради и съоръжения", "Строителство и архитектура на сгради и съръжения", "Транспортно строителство", "Хидротехническо строителство", "Хидромелиоративно строителство", "ВиК", "Подземно строителство" и "Пожарна и аварийна безопасност").
  2. Кандидат-студентите, завършили висше образование със степен “бакалавър” или “магистър” в чуждестранни висши училища, представят във ВСУ “Л. Каравелов” диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката.
  3. Кандидат-студентите, завършили висше образование със степен “бакалавър” или “магистър”, но без оценки по дисциплините „Технология на строителното производство" и „Организация на строителството“ допълнително полагат изпит по тези дисциплини.
 • Класиране на кандидат-студентите:
  1. Състезателният бал на кандидат – студентите се образува от сумата на:
   • среден успех от курса на обучение;
   • средна оценка от разработка и защита на дипломен проект или оценка от държавен изпит.
  2. Магистърският курс ще се провежда, ако са класирани и записани не по-малко от 10 студенти в него.
  3. Класиралите се на първите места ще бъдат държавна поръчка, съгласно определената квота, а останалите – платено обучение.

Информация относно условията и реда за обучение на студенти в образователно квалификационната степен "магистър" може да получите на тел.: 02 80 29 161.

 

 

231 0.253