bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Лаборатории на ЛИК Лаборатория по строителни материали и продукти Лаборатория по строителна химия и екология Лаборатория по земна механика Кабинет по транспортно строителство Кабинет по инженерна геология Кабинет по геодезия Компютърна лаборатория по строителни конструкции Лаборатория за числени експерименти и анализ на строителни конструкции Лаборатория по информатика и 2D проектиране
Close Laboratory Research Complex Ръководство на ЛИК Лаборатории на ЛИК Sector “Attestation of Conformity and Technical Approval” Lab for Testing Inorganic and Organic Materials and Products
Close Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Computer Centre Library Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Close Обслужващи звена Financial Department Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Компютърна лаборатория по строителни конструкции

 

Катедра: Строителни конструкции
Ръководител: ас. инж. Станислав Рачев
Специалист: ас. д-р инж. Иван Йорданов Иванчев
Местоположение: комп. зала 1, ет. 2, бл.1 (административен корпус)
Контакти: rachev@vsu.bg   GSM: 0887 538 538
   
Обхват на дейността:

Компютърната лаборатория за строителни конструкции към катедра „Строителни конструкции” осъществява следните дейности:

  • Осигурява необходимите условия за обучението на студентите в областта на компютъризираните системи за проектиране на строителни конструкции;
  • Предоставя възможност и оказва методическа помощ за работа на студентите по курсови и дипломни проекти с използване на съвременни софтуерни продукти, съобразно Националните норми и системата Еврокодове;
  • Създава благоприятни условия за работа по научноизследователски задачи и проекти в областта на строителните конструкции;
  • Осигурява професионални условия и организация за провеждане на курсове за студенти и за инженери от практиката, желаещи повишаване на квалификацията си в областта на компютъризираните системи за проектиране на строителни конструкции;
  • Осъществява обмен на добри практики и сътрудничество с подобни лаборатории в други висши учебни заведения у нас и в чужбина.
   
Технически средства:

В компютърната лаборатория за строителни конструкции, е изградена локална мрежа. Тя е свързана с мрежата на ВСУ.

 

Към настоящия момент компютрите в лабораторията са със следното предназначение:

 

  • файлов сървър – 1 бр.;
  • работни станции (работни места) - 9 бр.

 

Всички компютри са Windows базирани.

На всяко работно място в Лабораторията са инсталирани следните програми в областта на строителното инженерство:

 

SAP 2000 v.11;

Tower 6;

Tower 7;

Design Expert 3.2;

ArmCAD2000 – предстои;

Stadyps-6;

PSCAD – предстои;

SeismoStruct 2016 – предстои;

GEO5 v16;

AutoCAD 2014;

Autodesk Robot 2014;

MS OFFICE

 

 

 

337 0.319