bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Финансово-счетоводен отдел Финансови отчети Финансови одити Система за финансово управление и контрол Съобщения
Close Обслужващи звена Financial Department Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Финансови одити

2016 г.

Одитен доклад

Одитно становище

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

Баланс в хиляди лева

Отчет за приходите и разходите

2015 г.

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на ГФО за 2015 г. на ВСУ "Л. Каравелов"

Одитно становище за заверка без резерви на ГФО за 2015 г. на ВСУ "Л. Каравелов"

2014 г.

Одитен доклад

Одитно становище

Отчет - ДЕС за касово изпълнение на бюджета

Отчет за касово изпълнение на бюджета "Чужди средства" за 2014 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета КСФ-извънбюджетни и други средства за 2014 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета Б3 за 2014 г.

Сборен баланс в хиляди лева за 2014 г.

Сборен баланс в лева за 2014 г.

2013 г.

Финансов одит на Годишния финансов отчет на ВСУ за 2013 г. от Сметната палата

Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на ВСУ за 2013 г.

Баланс на ВСУ за 2013 г.

Обяснителна записка към баланса на ВСУ за 2013 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ВСУ за 2013 г. (формуляр Б-3)

Обяснителна записка към Отчета за касовото изпълнение на бюджета на ВСУ за 2013 г.

Отчет за извънбюджетните сметки на ВСУ за 2013 г. (формуляр ИБСФ-3)

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ВСУ за 2013 г. (формуляр Б-3)

2012 г.

Финансов одит на ВСУ от Сметната палата за 2012 г.

Одитно становище на годишния финансов отчет на ВСУ за 2012 г.

Баланс на ВСУ за 2012 г.

Обяснителна записка към баланса на ВСУ за 2012 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета Б-3 на ВСУ за 2012 г.

Обяснителна записка към отчета за изпълнение на бюджета на ВСУ за 2012 г.

Отчет за извънбюджетните сметки ИБСФ-3 на ВСУ за 2012 г.

Отчет за извънбюджетните сметки ИБСФ-3-КСФ на ВСУ за 2012 г.

Наличности /рекапитулация/ на ВСУ за 2012 г.

Пояснителни сведения за оповестяване на счетоводната политика на ВСУ за 2012 г.

2011 г.

Финансов одит на ВСУ от Сметната палата за 2011 г.

Баланс на ВСУ за 2011 г.

Обяснителна записка към баланса на ВСУ за 2011 г.

Одитно становище на годишния финансов отчет на ВСУ за 2011 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета Б-3 на ВСУ за 2011 г.

Обяснителна записка към отчета за изпълнение на бюджета на ВСУ за 2011 г.

Отчет за извънбюджетните сметки ИБСФ-3 на ВСУ за 2011 г.

2010 г.

Финансов одит на ВСУ от Сметната палата за 2010 г.

Баланс на ВСУ за 2010 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета Б-3 на ВСУ за 2010 г.

Отчет за извънбюджетните сметки ИБСФ-3 на ВСУ за 2010 г.

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на ВСУ за 2010 г.

 

279 0.109