bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Придобиване на научни степени Образователна и научна степен "доктор" Научна степен "доктор на науките"
Close Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Придобиване на научни степени

Текущи и приключили процедури за:

Образователна и научна степен "доктор"

Научна степен "доктор на науките"

 

Конкурси за докторанти

Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София, обявява конкурси за докторанти за учебната 2017/2018 г. в професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия по следните научни специалности:

 

№ по ред Научна специалност Редовна форма Задочна форма

1

Строителни материали и изделия и технология на производството им

-

1

2

Строителни конструкции

1

2

3

Строителна механика, съпротивление на материалите

-

2

4

Земна основа, фундиране и подземно строителство

-

1

5

Технология и механизация на строителното производство

-

1

6

Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения (Мостове)

-

1

7

Организация и управление на строителното производство

-

1

8

Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли

1

2

9

Теория и история на архитектурата

-

1

10

Опазване, реставрация и документация на паметници на архитектурата

-

1

11

Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство

-

2

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването им в ДВ, във ВСУ “Л. Каравелов”, ул. “Суходолска” 175, тел. 8029160, 8029190

Обявата е обнародвана в ДВ, бр. 95 от 28 ноември 2017 г.

 

Вижте още:

Минали конкурси

 

238 0.131