bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Профил на купувача PUBLIC PROCUREMENTS Buyer profile Messages
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол на ВСУ Любен Каравелов."

Краен срок за подаване на оферти: 25.03.2016 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 25.03.2016 г. Час: 16:00

Документи за участие в обществената поръчка

Информация за преписката на сайта на АОП

pdf Протокол № 1 от 11.04.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 11.04.2016 г.

pdf Протокол № 770 от 11.05.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 14.05.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички заинтересовани

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите предложения в открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол на  ВСУ „Любен Каравелов“,

ще се състои на 06.06.2016 г. /понеделник/ от 10,00 14,00 часа в заседателната зала на ВСУ – гр. София, ул. „Суходолска“ № 175, ректорат, ет. 3.

ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА
Председател на комисия


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЗА ПРОМЯНА НА ЧАСА НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

До всички заинтересовани

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите предложения в открита процедура с предмет:  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол на  ВСУ „Любен Каравелов“,

ще се състои на 06.06.2016 г. /понеделник/ от 14,00 часа в заседателната зала на ВСУ – гр. София, ул. „Суходолска“ № 175, ректорат, ет. 3.

ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА
Председател на комисия

 


pdf Протокол № 3 от 23.06.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 28.05.2016 г. 10:15

pdf Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка
публикувано тук на 28.05.2016 г. 10:20


pdf Договор за доставка на хранителни продукти с "Кооп - търговия и туризъм" АД
публикувано тук на 20.09.2016 г. 11:30

pdf Договор за доставка на хранителни продукти с "Димитър Даракчиев" ООД
публикувано тук на 20.09.2016 г. 11:32

pdf Договор за доставка на хранителни продукти с "Азалия - МК" ООД
публикувано тук на 20.09.2016 г. 11:34

pdf ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ
публикувана тук на 29.09.2016 г. 16:10

 

 

221 0.078