On October 18, 2018 USEA "Lyuben Karavelov" is celebrating 80 years since its establishment.

bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

 

Current projects

Проекти, влезли в научния план на ВСУ през 2017 г.

1. (сигн. 01/2017) Експериментално определяне на якостните, деформационните характеристики и работните диаграми при различна възраст на бетона.
ръководител: доц. д-р инж. Веселин Славчев,
приоритетно направление: Строителни конструкции и сеизмично инженерство.
Разработва се за първа година.

2. (сигн. 02/2017) Изследване на съвременната практика на устойчиво развитие при проектирането на сгради за спорт и рекреация - традиция и новости.,
ръководител: доц д-р инж. Борислав Даалов,
приоритетно направление: Устойчиво развитие в архитектурата и градоустройството.
Разработва се за първа година.

3. (сигн. 03/2017) Изледване поведението на бетони подложени на динамично въздействие,
ръководител: проф. д.т.н д-р инж. Теодор Рошавелов,
приоритетно направление: Материали, технологии и мениджмънт в строителството.
Разработва се за първа година.

4. (сигн. 04/2017) Диагностика на логистичните процеси в средна строителна фирма,
ръководител: доц. д-р инж. Венцислав К.Стоянов,
приоритетно направление: Материали, технологии и мениджмънт в строителството.
Разработва се за първа година.

5. (сигн. 05/2017) Статико-динамични тримерни модели за изследване на исторически дървени и покривни конструкции при натоварвания от вятър и земетръс,
ръководител: доц. д-р Веселин Кънчев,
приоритетно направление: Теоретична, приложна и изчислителна механика.
Разработва се за първа година.

Проекти, влезли в научния план на ВСУ през 2016 г.

6. (сигн. 01/2016) Аналитични и числени методи за решаване на статически неопределими комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции при кинематични смущения и предварително напрягане, с отчитане на реологичните свойства и обемни изменения на бетона (3 год.)
ръководител: проф. д-р инж. Дончо Партов
приоритетно направление: Теоретична, приложна и изчислителна механика.

7. (сигн. 02/2016) Изследване поведението на стоманени и стоманобетонни конструктивни възли подложени на динамични въздействия (3 год.)
ръководител: проф. дн инж. Константин Казаков
приоритетно направление: Теоретична, приложна и изчислителна механика.

9. (сигн. 04/2016) Оценка на влиянието на групи фактори върху качеството на набъбващи покрития, положени върху стоманени конструкции (2 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов
приоритетно направление: Материали, технологии и мениджмънт в строителството.

10. (сигн. 05/2016) Интегриране на възобновяеми енергийни източници в сградната обвивка (3 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Борислав Даалов
приоритетно направление: Устойчиво развитие в архитектурата и градоустройството.

11. (сигн. 07/2016) Актуални архитектурно-конструктивни решения на аграрните сгради  (2 год.)
ръководител: доц. д-р арх. Борислава Манчева- Велкова (Вижте снимки тук, тук и тук)
приоритетно направление: Устойчиво развитие в архитектурата и градоустройството.

12. (сигн. 08/2016) Устройствена конверсия на бившите селскостопански дворове в нови агростопански комплекси (2 год.)
ръководител: доц. д-р арх Димитър Власарев
приоритетно направление: Устойчиво развитие в архитектурата и градоустройството.

13. (сигн. 09/2016) Селищните и манастирски храмове в Софийска епархия - типологични особености и синтез. Състояние и опазване (3 год.)
ръководител: доц. д-р Благовеста Иванова
приоритетно направление: Архитектурно наследство и синтез.

Проекти, влезли в научния план на ВСУ през 2015 г.

14. (сигн. 02/2015) Изследване влиянието на групи фактори върху повишаване на конкурентните предимства на строителните фирми (3 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

15. (сигн. 03/2015) Технологични решения при изпълнението на монолитни противофилтрационни прегради чрез хомогенизиране на почва и свързващо вещество (3 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

 

491 0.478