bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Useful Information Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation Messages
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Current Projects Current Projects Completed Projects Announced Competitions Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity CALL FOR PARTNERS Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Current Projects Current Projects Completed Projects Announced Competitions Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity CALL FOR PARTNERS Where to publish?
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Current projects

Проекти, влезли в научния план на ВСУ през 2016 г.

1. (сигн. 01/2016) Аналитични и числени методи за решаване на статически неопределими комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции при кинематични смущения и предварително напрягане, с отчитане на реологичните свойства и обемни изменения на бетона (3 год.)
ръководител: проф. д-р инж. Дончо Партов

2. (сигн. 02/2016) Изследване поведението на стоманени и стоманобетонни конструктивни възли подложени на динамични въздействия (3 год.)
ръководител: проф. дн инж. Константин Казаков

3. (сигн. 03/2016) Обследване на укрепителни стени и пилотни фундаменти на действието на статични и динамични товари (3 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Христина Заякова

4. (сигн. 04/2016) Оценка на влиянието на групи фактори върху качеството на набъбващи покрития, положени върху стоманени конструкции (2 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов

5. (сигн. 05/2016) Интегриране на възобновяеми енергийни източници в сградната обвивка (3 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Борислав Даалов

6. (сигн. 06/2016) Конструиране на интерактивна художествена изложба-ракурси към градската среда  (1 год.)
ръководител: доц. д-р Александра Иванова

7. (сигн. 07/2016) Актуални архитектурно-конструктивни решения на аграрните сгради  (2 год.)
ръководител: доц. д-р арх. Борислава Манчева- Велкова (Вижте снимки тук, тук и тук)

8. (сигн. 08/2016) Устройствена конверсия на бившите селскостопански дворове в нови агростопански комплекси (2 год.)
ръководител: доц. д-р арх Димитър Власарев

9. (сигн. 09/2016) Селищните и манастирски храмове в Софийска епархия - типологични особености и синтез. Състояние и опазване (3 год.)
ръководител: доц. д-р Благовеста Иванова

Проекти, влезли в научния план на ВСУ през 2015 г.

10. (сигн. 01/2015) Енергийна ефективност на съвременните „атрииумни пространства“ в обществените сгради (2 год.)
ръководител: проф. д-р Димитър Димитров

11. (сигн. 02/2015) Изследване влиянието на групи фактори върху повишаване на конкурентните предимства на строителните фирми (3 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

12. (сигн. 03/2015) Технологични решения при изпълнението на монолитни противофилтрационни прегради чрез хомогенизиране на почва и свързващо вещество (3 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

13. (сигн. 04/2015) Изследване на иновационни решения на сгради за временно обитаване-хотели (2 год.)
ръководител: проф. д-р арх. Янко Александров

14. (сигн. 05/2015) Архитектура на психиатричните заведения в глобалното общество (2 год.)
ръководител: доц. д-р арх. Людмила Александрова

15. (сигн. 08/2015) Изследване на логистичните процеси в строителното предприятие (2 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Венцислав К. Стоянов
 
Проекти, влезли в научния план на ВСУ през 2014 г.

16. (сигн. 01/2014) Динамично поведение и механизми на разрушение на едропанелни жилищни сгради подложени на земетръс
ръководител: доц. д-р инж. Радан Иванов

17. (сигн. 04/2014) Изследване на взривното въздействие върху бетонови елементи с фибри
ръководител: проф. дн инж. Теодор Рошавелов

18. (сигн. 05/2014) Внедряване на математически софтуер при анализ на строителни конструкции
ръководител: доц. д-р инж. Радан Иванов

19. (сигн. 09/2014) Обследване и анализ на състоянието и експлоатационните характеристики на основни конструктивни елементи при ЕПЖС
ръководител:  доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

20. (сигн. 11/2014) Създаване на нов практически метод за изследване на комбинирани стомано-стоманобетонни греди, отчитайки реологичните и обемни свойства на бетона, използвайки теорията и теоремите на интегралните уравнения на Волтера
ръководител: проф. д-р инж. Дончо Партов

21. (сигн. 12/2014) Методи за изследване на плоски покривни стоманени конструкции, с отчитане на ефекта на завиряването (ponding effect)
ръководител: гл.ас. инж. Милен Петков

22. (сигн. 13/2014) Изследване влиянието на отклонения от проектните стойности на конструктивните елементи върху тяхното напрегнато и деформирано състояние.
ръководител: доц. д-р инж. Иван Вайсилов

23. (сигн. 17/2014) Изследвания върху пукнатините при стоманобетонни елементи
ръководител: доц. д-р инж. Димо Кисов

Конкурс за разработване на проекти за научни изследвания за 2016 във ВСУ „Л. Каравелов“ със средства, целево финансирани от Държавния бюджет

Конкурсът се провежда по следния doc календарен график, при спазване на pdf НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

Комисията за провеждане на конкурса за проекти през 2016 г. е в състав:

 • проф. д-р инж. Георги Франгов (председател)
 • проф. д-р инж. Банко Банков
 • проф. д-р арх. Антон Гугов
 • проф. д-р инж. Тотю Даалов
 • проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев.
 • проф. д-р инж. Ценко Ценков

Приоритетните направления за НИД на ВСУ са приети с Протокол на комисията по НИД  № 1/ 17.02.2016 г. с вх. № 366/ 17.02.2016 г и са посочени в образците за провеждане на Конкурса за НИ проекти със средства, финансирани целево от държавния бюджет. Те са:

 1. Устойчиво развитие в архитектурата и градоустройството;
 2. Архитектурно наследство и синтез;
 3. Теоретична, приложна и изчислителна механика;
 4. Материали, технологии и мениджмънт в строителството;
 5. Строителни конструкции и сеизмично инженерство.

Критериите за избор и класиране на проекти, са предложени от Комисията за провеждане на конкурса за проекти и са приети от Академичния съвет на ВСУ на заседание, проведено на 23.03.2016 г. Желаещите да се запознаят с критериите може да да намерят тази информация в деловодството на ВСУ или да се свържат с Организатора на НИ и издателска дейност.

Формуляри за Конкурса за разработване на проекти за научни изследвания за 2016 във ВСУ „Л. Каравелов“ със средства, целево финансирани от Държавния бюджет:
doc ЗАЯВКА за финансиране на проект за научни изследвания във ВСУ „Любен Каравелов“;
doc РЕЦЕНЗИЯ на заявка за финансиране на научноизследователски проект;
doc КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА РЕЦЕНЗЕНТА на заявка за финансиране на научноизследователски проект;
doc ГОДИШЕН/ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ  на финансиран проект за научни изследвания във ВСУ „Любен Каравелов“;
doc РЕЦЕНЗИЯ на отчета на финансиран научноизследователски проект;
doc КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА РЕЦЕНЗЕНТА на отчета на финансиран научноизследователски проект.

28.05.2016 г. (последна редакция
доц. В. Стоянов, Зам. ректор по НД и С)

 

 

495 2.134