bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Assoc. Prof. Dr. Eng. Anita Handruleva Prof. Dr. Eng. Doncho Partov Prof. DSc. Eng. Konstantin Kazakov Assoc. Prof. Dr. Eng. Radan Ivanov доц. д-р инж. Иван Вайсилов гл. ас. инж. Петър Греков Assistant Prof. Eng. Iliana Stoynova Assistant Prof. Eng. Vladimir Matuski проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р инж. Рангел Рангелов Prof. Dr. Eng. Dimitar Dimitrov проф. д-р Николай Манев Assoc. Prof. Dr. Veselin Kantchev Mechanics and Mathematics
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

РАНГЕЛ ПЕТРОВ РАНГЕЛОВ
Лични данни
Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 136

 

rangelov@vsu.bg ; rangel -fce@abv.bg

  Образование  
1954

УАСГ – строителен факултет, София

Научна специалност

01.02.03. “Строителна механика, съпротивление на материалите”

Степен

доктор

Специалност

конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2002 - ......

Гост професор към катедра “Механика ВСУ „Л. Каравелов”

1986 - ......

Професор в УАСГ, София

1971 - 1986

Доцент в УАСГ, София

1954 - 1971

Асистент в УАСГ, София

Научни интереси  

Якост, устойчивост и динамика на прътови конструкции, на равнинни дискове и плочи, както и на призматични черупки, по теорията на Власов.

Членство в професионални организации  

НТС по строителство

Учебни пособия

Т. Карамански; Р. Рангелов; Методично ръководство за решаване на задачи по строителна статика – 1976 г., София

Р. Рангелов и кол. Ръководство за решаване на задачи по теория на еластичността, устойчивост и динамика на еластичните системи - 1988 г., София

Водени лекционни курсове

ССС-22. Строителна статика – I част

ССС-27. Строителна статика – II част

А-24. Строителна механика – I част

А-33. Строителна механика – II част

Публикации  

50 научни публикации


 

356 0.178