bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Eвростипендии Scholarships & Awards Класиране за стипендии
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Scholarships and Awards

 

На основание Постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г. и съответните му изменения в сила от 29.07.2016 г

 

1. Стипендии, получавани без ограничения в размер 120 лв. от следните категории учащи:

а) студенти с трайни увреждания;

б) несемейни студенти без двама родители;

в) несемейни студенти с двама родители с трайни увреждания;

г) несемейни студенти с починал родител и родител, който е с трайни увреждания;

д) студентки с деца до 6 годишна възраст;

е) студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в ДОВДЛРГ;

ж) бащи с дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент;

з) студенти с успех отличен 6.00

    

2. Стипендии, получавани по успех в размер на 90 лв. при следните условия:

а) студенти с максимален брутен доход на член от семейството - 700 лв.;

б) положили успешно всички изпити (допускат се два неположени изпита, като те се считат за „2” при изчисляване на средния успех);

в) средният им успех от предходните два семестъра (сумата от всички положени изпити, разделена на техния брой) а за първата учебна година – от първия семестър, е не по-нисък от добър 4.

              

3. Образуване на състезателния бал

Състезателният бал се образува от средния успех, умножен със съответните коефициенти:

За студенти:

а) с един починал родител – К = 1,1;

б) с един родител с трайни увреждания – К = 1,1.

         

4. Стипендии със значими постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност, в размер на 120 лв./месечно, при следните условия:

а.) Кандидатстващите за тази стипендия представят и доказателство за значими научни, изследователски или художествено-творчески дейности.

б.) Научните, изследователските или художествено-творческите дейности, с които студентите могат да кандидатстват за стипендии, трябва да бъдат от областта на висше образование, в която се обучават или значими постижения в спорта.

в.) Дейностите могат да бъдат само от предходния или текущия семестър.

г.) Доказателството може да бъде документ издаван от ВСУ „Л. Каравелов“, научна организация в която е направено постижението или културната организация, в която е осъществена художествено-творческата дейност. Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и др.

д.) Когато документът е издаден от ВСУ „Л. Каравелов“, той не може да бъде въз основа на разработка или художествено-творческа дейност, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина/предмет или е предпоставка за завършване на даден курс (курсова работа) или обучението на студента в дадена образователно-квалификационна степен (дипломна работа). Всякакви други постижения и художествено-творчески дейности, включително и направени в рамките на дадена учебна дисциплина, са допустими за кандидатстване за тази стипендия.

 

5. В съответствие с чл. 9 ал. 1 от ПМС №90/26.05.2000 г. Комисията прави предложение до Ректора на ВСУ за отпускане на еднократни помощи и награди.
Комисия:

 Председател: инж. Красимира Любенова Стоева

Членове:

 • Гергана Петрова Петрова студентка  Архитектурен факултет
 • Ренета Руменова Георгиева - касиер-счетоводител
 
 1. Заявление-декларация.
 2. Брутен доход (на всички членове на семейството на студента).
 3. Документ за учащи брат (сестра) на кандидата.
 4. Нотариално заверена Декларация за допълнителни доходи на семейството (ако има).
 
 1. Кандидатите за стипендия трябва да имат от предходните два семестъра (за студентите от I курс – от предходния семестър) успех по-висок от Добър 4,00.
 2. Студентите нямат право да получават стипендии когато прекъсват или повтарят учебната година (семестър) с изключение на:
  • повтарящите поради болест;
  • студентките-майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете.
 3. Стипендии се отпускат без спазване на ограниченията при следните случаи:
  • несемейни студенти без двама родители;
  • студенти с трайни увреждания;
  • студенти с двама родители с трайни увреждания или с един родител, който е с трайни увреждания;
  • студентки с деца до 6 годишна възраст;
  • студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в ДОВДЛРГ;

  • бащи с дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент;

  • студенти с успех отличен 6.00

 

С решение на Областното представителство на Българската строителна камара – гр. София всяка учебна година по предложение на Академичния съвет на ВСУ камарата отпуска една стипендия от 1 000 лв. (10 месеца х 100 лв.) на студент от училището.


Условия за отпускане на стипендия “Кольо Фичето”
 
 1. Стипендията се учредява от Областното представителство на Българската строителна камара – гр. София на името на “Майстор Кольо Фичето” в размер на 1000,00 лв.
 2. Стипендията се изплаща от м. ноември до м. август. включително по 100,00 лева на месец на студент/и от 4-ти курс.
 3. За класиране се използва средната оценка от изпитите и курсовите проекти по: геодезия, сградостроителство и архитектура, строителни материали и изолации, пътно и ж. п. строителство, земна механика и фундирани, инженерни инсталации и стоманобетон.
 4. Определянето на стипендията се извършва от комисия с участието на представители на ВСУ “Л. Каравелов”, Областното представителство на БСК и Студентския съвет.
 5. При отказване на стипендианта същата се предоставя на втория в класирането. Ако стипендиантът прекъсне обучението си по неуважителни причини, същият възстановява изплатените до момента на прекъсване суми.
 6. В случай, че при определянето на стипендия се явят двама кандидати с равен успех, то стипендията се разделя поравно между двамата.

Носители на стипендия “Майстор Кольо Фичето”
 
 1. За учебната 2002 - 2003 г. - Любен Ванев Туцов
 2. За учебната 2003 - 2004 г. – Стоян Петров Бакърджиев
 3. За учебната 2004 - 2005 г. – Ерджан Юсеин Мехмет
 4. За учебната 2006 - 2007 г. – Анита Костадинова Храндулева и Лазар Ангелов Бичкиджиев

Носители на стипендия от “Райфайзенбанк (България)” ЕАД
 
 1. Мария Христова Илчева - САСС - 450 лв.
 2. Тихомир Данаилов Томов - ССС - 450 лв.
  print Печат

 

 

185 1.797