bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Close Master after Bachelor Building Structures Construction Technology Management of Investment Projects Construction Technology and Management
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Специализация "Управление на инвестиционни проекти"

Въведение

Образователно-квалификационна степен: Магистър
   
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения
   
Специализация Управление на инвестиционни проекти
   
Професионална квалификация: Мениджър на инвестиционни проекти
   
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
   
Срок на обучение: 1,5 години за задочно обучение

Съгласно квалификационната характеристика, випускникът на ВСУ „Любен Каравелов”, завършил обучението си по специалността “Строителство на сгради и съоръжения”, на степен “магистър” специализация “Управление на инвестиционни проекти”, придобива професионални качества, които ще позволят да извършва следните дейности:

 • да извършва маркетингови проучвания.
 • да разработва строителни инициативи.
 • да анализира и оценява икономическите аспекти при избора на проект от множеството алтернативи.
 • да осъществява предприемаческа дейност в строителството.
 • да планира, организира и контролира изпълнението на инвестиционен проект.
 • да управлява ресурсите и качеството в проекта.
 • да управлява риска в строителни проекти.
 • да управлява комуникациите в проекта.
 • да оценява и управлява въздействието от изпълнението на проекта върху екологичната обстановка.

Учебният план за специализацията „Управление на инвестиционни проекти е разработен на основания:

 • закон за висшето образование;
 • правилник за провеждане на учебната дейност във ВСУ „Л. Каравелов”;
 • квалификационна характеристика на випускника - магистър по „Управление на инвестиционни проекти”.

Разработването на учебния план е извършено от работна комисия, избрана от Академичния съвет на ВСУ. В съответствие с квалификационната характеристика, съдържанието на учебния план е формирано въз основа на изискването обучаваните студенти да получат знания и умения за специализация "Управление на инвестиционни проекти" в различни области на строителната дейност. Това ще им предостави възможност след придобитата квалификация успешно да се реализират в строителната практика.

Продължителността на обучението е 1,5 години;

Обучението в задочна форма се извършва в два семестъра, като всеки семестър ще се провеждат по два лекционни курса с продължителност три седмици. Седмичната аудиторна

 заетост на студентите е 31 часа за първи семестър и 32 часа за втори семестър.

Продължителността на всеки семестър е 6 седмици, като общия брой на часовете за първи семестър е 184 часа, а за втори – 190 часа. Общата аудиторна заетост на студентите задочно обучение за годишен курс на обучение е 374 часа.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломни проекти, определени в трети семестър, за които са определени 8 седмици.

Учебните дисциплини са класифицирани съгласно изискванията на ЗВО - задължителни, избираеми и факултативни. Общият брой на задължителните дисциплини е 17 и една факултативна. Предвидена е една група от три избираеми дисциплини. Броят на семестриалните изпити е 8, а на текущите оценки – 11.

Предвидено е разработване и защита на 2  броя курсови проекти, чиято оценка се нанася в издаваните академични справки и в приложенията към дипломите.

Корекции на курсови проекти и задачи, определени в учебния план, се извършва от  преподавателите извън аудиторната  заетост под формата на консултации, а отчитането им се извършва съгласно Нормативи за годишната учебна заетост на академичния състав.

При съставянето на учебния план е извършено сравнение с учебните планове по същата специализация в други висши училища в чужбина  - Тел Авив, Лондон, Милуоки, Колорадо, Сидни, РМІ, Мичиган.

 

 

231 0.167