bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Management Departments Degree Programs Организация на обучението ECTS - комисия
Close About ECTS General Information about VSU Faculty of Construction Faculty of Architecture Degree Programs More about Bulgaria
Close International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ECTS - комисия на Архитектурния факултет

Длъжност, име Телефон (+ 359 2) E-mail
Институционален ECTS-координатор за ВСУ:
доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов
80 29 130 zrectorn@vsu.bg
Комисия за признаване на кредити към Архитектурния факултет:    
Председател:
80 29 158 erbe@abv.bg
гл. ас. арх. Емил Георгиев Сардарев  

emiarh@abv.bg


Институционалният координатор по ECTS:

 1. осигурява прилагането на принципите и механизмите на ECTS от страна на ВСУ;
 2. ежегодно организира изготвянето и оповестяването на ECTS-информационните пакети на ВСУ (съгласно чл. 19 от Наредба №21/30.09.2004 г.), съдържащи:
  • обща информация за висшето училище, неговата структура, органи на управление, условията за прием, практическа информация за условията на живот, длъжностно лице, отговарящо за кредитната система и студентската мобилност;
  • информация за основните звена на висшето училище, органи на управление, катедри, специалности, организация на учебния процес, длъжностно лице, отговарящо за кредитната система и студентската мобилност в основното звено;
  • информация за всяка отделна специалност в съответствие с чл. 39, ал. 2 от ЗВО, преподавател, език на преподаване, форма на оценяване, брой кредити;
 3. подписва индивидуалните договори за обучение на одобрените за мобилност студенти от ВСУ и индивидуалните учебни планове на пристигащите във ВСУ студенти по подпрограма Еразъм.

Факултетните координатори по ECTS:

 1. осигуряват практическото прилагане на принципите и механизмите на ECTS от страна на основните звена;
 2. отговарят за изготвянето на частта от ECTS-информационните пакети на ВСУ, касаеща съответното основно звено;
 3. отговарят за съставянето на индивидуалните договори за обучение на одобрените за мобилност студенти от ВСУ по подпрограма Еразъм и на индивидуалните учебни планове на пристигащите във ВСУ студенти от други ВУ.

Специализираните комисии в основните звена на ВСУ извършват дейността по:

 1. признаването на периоди на обучение в друго ВУ;
 2. признаването на образователни кредити, придобити в друго ВУ, или кредити по сходни дисциплини от друга специалност;
 3. присъждането на кредити за знания и умения, придобити в системата на продължаващото обучение.

 

 

213 0.444