bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Bachelor degree Course description Introduction Curriculum Subject Descriptions Part-time
Close Bachelor Programmes Civil Engineering Строителен мениджмънт Строително инженерство Degree Program “Civil Engineering and Architecture” (CACC) - Bachelor
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Description

 • Образователно-квалификационна степен - "бакалавър"
 • Професионална квалификация - "строителен инженер".
 • Форми на обучение - редовна и задочна със срок на обучение 4 години.
 • Професионална реализация на випускника:

Завършилите строителни инженери във ВСУ по специалността "Строителство на сгради и съоръжения" придобиват необходимите знания и умения,  даващи им възможност да извършват следните дейности в областта на строителството:

 • Ръководство и контрол при изграждането на сгради и съоръжения в съответствие с утвърдените проекти и техническите изисквания, както и за изработване на необходимата техническа документация, свързана с планиране, изпълнение, отчитане, приемане и разрешаване ползването на строежите;
 • Използване на приложни софтуерни продукти за решаване на инженерни задачи, автоматизация на дейности в областта на строителството, съставяне на документи и анализ на информация;
 • Ръководство и контрол на дейности, свързани с производството, търговията и приложението на строителни материали и продукти;
 • Извършване или участие в извършването на дейности, свързани с надзора в строителството;
 • Изработване или участие в изработването на инвестиционни проекти в строителството, съгласно дадената му техническа правоспособност;
 • Участие в административното обслужване на инвестиционния процес на различни нива – местни, общински, държавни, частни структури и организации;
 • Продължаване на образованието в различни магистърски програми – Строителни конструкции, Управление на инвестиционни проекти, Технология и управление на строителството, Фасаден инженеринг, Строителна геоекология и др. .

 

 

 

 

219 0.061