bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close About ECTS General Information about VSU Faculty of Construction Faculty of Architecture Degree Programs More about Bulgaria
Close International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Организация на обучението във връзка с ECTS

Обучението на студентите във ВСУ “Л. Каравелов” се провежда в редовна и задочна форма.

Всяка учебна година има по два семестъра – зимен и летен. В годишния график за учебната година са дадени: началото и краят на всеки семестър, на редовната и поправителните сесии, учебните практики и ваканции.

При редовната форма на обучение всеки семестър се провеждат аудиторни занятия с продължителност 15 седмици, последвани от изпитна сесия с продължителност 4 седмици и ваканция.

При задочната форма на обучение за всеки семестър се организират присъствени аудиторни занятия в продължение на 3 седмици, след което всеки студент по свой избор се явява на семестриалните изпити на определените дати в предварително обявен график.

Обучението се извършва по утвърдени учебни планове, които съдържат задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини, разпределени по семестри. Задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната широкопрофилна специалност от професионалното направление. Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта на специалността. Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

След завършване на обучението си по бакалавърската степен студентите могат да продължат образованието си за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър”.

Правилникът за дейността на ВСУ позволява продължаване на обучението след завършване на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” в по-горна образователно-квалификационна степен, а отличните студенти имат право по време на следването си да се обучават по втора специалност във ВСУ или в друг университет, както и да преминават от редовна в задочна форма на обучение и обратно.

Обучението за придобиване на образователната и научна степен “доктор” е с продължителност три години за редовно обучение и четири години за задочно обучение.

Повече информация можете да получите в Правилник за учебната дейност.

 

227 0.084