bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Информация за УМБ
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Информация за УМБ

ВСУ “Л. Каравелов” се намира в югозападната част на София, в екологично чист район и сградите му са разположени върху 106 декара парков терен с прекрасни изгледи към Витоша и Люлин планина.


В училището са осигурени отлични условия за живот на студентите, преподавателите и служителите. ВСУ притежава богата учебно-материална, информационна и спортна база и по същество представлява един цялостен учебен комплекс с необходимите административни, учебни, културно-битови и спортни сгради и съоръжения. Училището разполага с модерна учебна база: лекционни зали, специализирани кабинети, лаборатории по основни учебни дисциплини, библиотека, модерен компютърен комплекс, оборудван със съвременна техника и връзка със световната мрежа.

Централната административна сграда на училището е на четири етажа с разгъната застроена площ (РЗП) от 5 301 m2 , построена през 1968 година. В нея се разполагат: Ректорат, Учебен изчислителен център с модерно оборудвани компютърни зали, кабинети за преподавателите, копирен център и стол за преподаватели и студенти.

Във ВСУ “Л. Каравелов” има два учебни корпуса - единият на три етажа с РЗП от 2 190 m2, построен през 1970 г. и другият с три секции на пет, четири и три етажа с обща РЗП от 10 585 m2, построен през 1985 година.

По-голямата част от учебните помещения са оборудвани с учебни табла и макети и позволяват използване на презентационна техника – мултимедии, шрайбпроектори, видеотехника, аспектомати. Всяка катедра стопанисва относително самостоятелен етаж, на който са разположени лекционните й зали, кабинети и лаборатории. Катедрите са обзаведени много добре с технически средства за обучение – минимум по един шрайбпроектор и аспектомат на катедра, на две катедри по една мултимедия и преносим компютър и по няколко компютъра с принтери за всяка катедра.

Лабораторната база на училището се състои от 15 специализирани лаборатории. Девет от лабораториите са обединени в една комплексна лаборатория за изпитване на неорганични и органични материали и изделия (ЛИНОМИ). Лабораториите на ВСУ са обзаведени със съвременна учебна и научна апаратура, която дава възможност да се извършват научни изследвания и експертизи.

Информационното осигуряване във ВСУ “Л. Каравелов” се поддържа на съвременно ниво. От 1985 г. в училището функционира учебен компютърен център (УИЦ), който периодично се обновява. Една част от компютърната техника е съсредоточена в него, където са оборудвани няколко компютърни зали и е осигурен достъп до Internet за преподавателите и студентите. Другата част от техниката е предоставена на катедрите и отделите на училището. В две катедри – “Строителни конструкции и архитектура” и “Организация и икономика на строителството” са оборудвани специализирани компютърни зали за обучение, за курсово и дипломно проектиране. Всички компютри са свързани в локална мрежа, структурирана в йерархични нива, чрез която се доставя високоскоростен интернет с безжично покритие в целия район, което е доказателство за модерното информационно осигуряване във ВСУ.

Библиотеката на ВСУ е разположена на площ от 260 m2 в учебен корпус – бл. 6 и с богатия си библиотечен фонд създава много добри условия за провеждане на качествен учебен процес. В блиотеката се предоставят за ползване на преподавателите и студентите около 45 150 библиотечни единици, включващи книги, периодични издания, нормативни документи, видеокасети и компактдискове.

От 2004 г. в състава на обслужващите звена на училището функционира Център за оценяване на строителни продукти (Център ОСП). Центърът е лицензиран от МРРБ и в него се извършва оценка на съответствието на строителни продукти за съществените изисквания съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.


ВСУ “Л. Каравелов” притежава три общежития с общ капацитет 670 легла. Две от общежитията представляват пететажни сгради, всяка с РЗП 5500 m2, построени през 1977 г., а третото общежитие е триетажна сграда с РЗП 2190 m2, построена през 1970 година.

Желаещите студенти могат да ползват стаи в студентските общежития, студентски стол, киносалон, закрита спортна база, стадион, тенис-корт и други игрища.

В училището функционира студентски стол, предлагащ обяд и вечеря, с две помещения за хранене: едното за студенти с 200 места за едновременно хранене и другото за преподаватели със 100 места за едновременно хранене. В района на училището има две кафе-сладкарници за студенти, магазин, кафе-клуб за преподаватели и служители, книжарница, вътрешен охраняем паркинг.

За физическата подготовка на студентите и преподавателите ВСУ разполага с добре развита спортна база, състояща се от: покрита спортна зала с размери 15/50 m, фитнес комплекс за мъже и жени на обща площ 150 m2, оборудван от студентите, спортни площадки за баскетбол, волейбол, тенис на корт, гимнастика, футболно игрище и лекоатлетическа писта. Ежегодно за желаещите студенти и преподаватели се организират ски-курсове и плувни курсове, като училището осигурява необходимата екипировка.

ВСУ “Л. Каравелов” притежава много добра учебно-материална база, която съответства на мисията, целите и задачите на училището. Същата отговаря на съвременните изисквания за обучение във всички образователно-квалификационни степени – “специалист”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор”. Учебно-материалната база е изградена за по-голям числен състав от настоящата академична общност на училището и задоволява потребностите за обучение, научна дейност, спорт и почивка.

Изграждането, поддържането и обновяването на учебно-материалната база е била неизменна грижа и съпътстваща задача на всички ръководства на училището. Сега тя се нуждае преди всичко от модернизиране с оглед повишаване качеството на учебния процес и научноизследователската дейност и поддържане на училището като съвременен притегателен център за обучение.

 

138 0.065