bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Assoc. Prof. Dr. Eng. Anita Handruleva Prof. Dr. Eng. Doncho Partov Prof. DSc. Eng. Konstantin Kazakov Assoc. Prof. Dr. Eng. Radan Ivanov доц. д-р инж. Иван Вайсилов гл. ас. инж. Петър Греков Assistant Prof. Eng. Iliana Stoynova Assistant Prof. Eng. Vladimir Matuski проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р инж. Рангел Рангелов Prof. Dr. Eng. Dimitar Dimitrov проф. д-р Николай Манев Assoc. Prof. Dr. Veselin Kantchev Mechanics and Mathematics
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ИВАН ГAНЧОВ ВАЙСИЛОВ 
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор, инженер, икономист

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 136

e-mail

ivan_vaisilov@abv.bg

  Образование  
2009

Висше строително училище "Любен Каравелов"

Научна специалност

01.02.03 Строителна механика, съпротивление на материалите

Степен

доктор

2010 Доцент по 01.02.03 Строителна механика, съпротивление на материалите

1968 - 1973

1986 - 1991

Специалност

 

Степен

УАСГ – София

УНСС – София

Промишлено и гражданско строителство - магистър

Икономика и управление на промишлеността

магистър

1991 - 1994

Специалност

Степен

УНСС - София

Икономическа Журналистика

магистър

Професионална реализация
1991 - до момента

ВСУ „Л. Каравелов”

 

гл. асистент, д-р по Теоретична механика и строителна статика и доц. по Строителна механика и съпротивление на материалите

1981 - 1992

Проектант, контр.инж., началник отдел – ”Балканкар”

1976 - 1981

асистент и старши асистент ВСУ „Л. Каравелов”

1973 - 1976

Проектант – Металургпроект – София

Научни интереси

Устойчивост на прътовите конструкции – в еластичен и пластичен стадий

Теория на деформируемото тяло, комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции, ротационни черупки за силози и резервоари. Пространствени и равнинни прътови конструкции. Метод на крайните елементи. Висящи конструкции.

Членство в професионални организации

Съюз на строителните конструктори в България

Водени учебни курсове

ССС-22. Строителна статика - I част

ССС-27. Строителна статика - II част

ССС- Теория на еластичността, устойчивост  и Динамика на строителните конструкции

ССС-2.4. Механика II част

Публикации

40+ научни публикации

 

356 0.130