bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Assoc. Prof. Dr. Eng. Ventseslav Stoyanov проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов Assoc. Prof. Dr. Eng. Georgi Godinyachki доц. д-р инж. Христина Заякова ас. инж. Андрей Михайлов гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов Low-rise Construction
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ХРИСТИНА СТОЯНОВА ЗАЯКОВА 
Лични данни
Научно звание доцент
Научна степен доктор
Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 141

e-mail

zayakova@vsu.bg

Образование
1996 - 2001

ВСУ “Любен Каравелов”

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2004 - ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Докторант по научната специалност 02.15.03 “Земна основа, фундиране и подземно строителство”

Научни интереси

Изследване на якостта на срязване в плъзгателни повърхнини на свлачища

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Публикации

2 научни публикации

 

312 0.085