bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев Assoc. Prof. Dr. Eng. Borislav Daalov Assoc. Prof. Dr. Eng. Veselin Slavchev ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков Prof. Dr. Eng. Totu Daalov Building Structures
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ГЕОРГИ ДЯНКОВ ГЕОРГИЕВ
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 153

e-mail

gdg@vsu.bg

  Образование  
1973 – 1978 г.

Висш инженерно строителен институт /ВИСИ/, гр.София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил “Конструкции”

Степен

Магистър

1979 – 1984 г.

Софийски университет “Св. Климент Охридски” - СУ, гр. София

Специалност

Математика

Степен

Магистър

1981 – 1985 г.

Киевски инженерно-строителен институт /КИСИ/, гр. Киев Украйна

Научна специалност

02.15.04. Строителни конструкции/ Стоманобетонни конструкции

Степен

Доктор

  Професионална реализация
2004 г. - .....

ВСУ “Любен Каравелов”

 

Доцент по специалността 02.15.04 “Строителни конструкции” /"Стоманобетонни конструкции” Катедра “Строителни конструкции и архитектура”

2000 - 2004 г.

Ръководител секция ОССЗДВ - НИСИ - гр. София

1992 – 2004 г.

Старши научен сътрудник ІІ степен по специалността 02.15.04 Строителни конструкции /Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения/

1985 – 1992 г.

Научен сътрудник ІІ-І степен, секция /ОССЗДВ/ “Осигуряване на сградите и съоръженията на земетръс и динамични въздействия” /НИСИ/ Научно изследователски строителен институт - гр. София

1981 – 1985 г.

Редовен докторант /по заявка на НИСИ - гр. София/ в Киевски инженерно-строителен институт /КИСИ/ – гр. Киев Украйна

1978 – 1981 г.

ИО ”Леяркомплект” - гр.София

Проектант – конструктор

Научни интереси

Стоманобетонни и други строителни конструкции-научни изследвания, проектиране, рехабилитация, усилване, осигуряване на земетръс и динамично въздействие

Членство в професионални организации

КИПП

Водени лекционни курсове

ССС-3.3. Стоманобетон,

ССС-И-2.2. Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения,

СДС-3.3. Строителни конструкции

Стоманобетонни конструкции

Публикации

60 научни публикации

Специализации

Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения - 1986 г. УАСГ


 

316 0.211