bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев Assoc. Prof. Dr. Eng. Borislav Daalov Assoc. Prof. Dr. Eng. Veselin Slavchev ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков Prof. Dr. Eng. Totu Daalov Building Structures
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Borislav Daalov

Assoc. Prof. Dr. Eng.

Department of Building Structures

Reception time:
Tuesday and Thursday from 13.30 to 15.30 h


Telephone: 80 29 169
E-mail: bobdaal@abv.bg

Subjects taught in the department:
Steel Structures – Theory and Practice Development , 1 сем., 2011, Строителни конструкции
---
Steel Structures, 6 сем., 2011, Civil Egineering
Steel Structures, 7 сем., 2011, Civil Egineering

Education
... - 21.05.2012 University of Structural Engineering & Architecture (VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia
Academic field

02.15.04 “Building Structures – Composite structures”

Degree

Ph.D.

1993 – 1998

ВВИСУ “Л. Каравелов” - София

Academic field

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Degree

Master

Work experience
15.04.2015 - ... University of Structural Engineering & Architecture (VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia
 

Assoc. Professor

1998 - 2003

ГУСВ под. Горубляне

 

Технически ръководител

Research interests

Проектиране и строителство на стомано-стоманобетонни конструкции

Professional memberships

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Teaching
  • Composite structures
  • Timber structures
Textbooks

[1] Daalov T., B. Daalov, Manual for design of reinforced concrete structures according to Eurocode 2, VSU "Lyuben Karavelov", Sofia, 2010, 44-62, 162-173. ISBN 978-954-331-029-6, (in Bulgarian)

 

[2] Guglev R., T. Daalov, B. Daalov, V. Slavchev, Manual for design of concrete and reinforced concrete structures without prestressed reinforcement, NISI, Sofia, 2014, 123-134, 281-303. (in Bulgarian)

 

[3] Daalov B., V. Slavchev, “Manual for preliminary design of Steel–concrete composite bridge girders”, VSU "Lyuben Karavelov", Sofia, 2014,. ISBN 978-954-331-054-8, (in Bulgarian)

Publications

12 (от последните 5 години)
 

Даалов Т., Б. Даалов,”Определяне на армировката при пръстеновидно стоманобетонно сечение, съгласно Еврокод 2” Сборник с доклади на XII международна научна конференция ВСУ’ 2012. 7 – 8 юни, 2012, София, България, том 1, стр. II-222 – II-227, ISSN 1314-071Х, (на български).
 

Сафронов В., Славчев В., Даалов Б., Реализиране на повдигане и ново подпиране на връхна мостова конструкция. Сборник с доклади на международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения” DCB 2012, 13 – 15 септември, Варна, България, стр. 383 – 389, ISSN 1314-6955, (на български).
 

Даалов Т., Б. Даалов, ”Относно точността при използване на правоъгълна диаграма на нормалните напрежения в натисковата зона  на стоманобетонно сечение съгласно  Еврокод 2”. Сборник с доклади на X III  международна научна конференция ВСУ’ 2013. 6 – 7 юни, 2013, София, България, том 2, стр. II-375 – II-381, ISSN 1314-071Х, (на български).
 

Даалов Б., И. Иванчев (Д), ”Влияние на укрепването на възлите  колона-ригел върху отместваемостта на стоманените рамки”. Сборник с доклади на X III  международна научна конференция ВСУ’ 2013. 6 – 7 юни, 2013, София, България, том 2, стр. II-382 – II-385, ISSN 1314-071Х, (на български).
 

Даалов Б., ”Определяне на минималната армировка за стоманобетонни сечения, подложени на срязване и усукване съгласно Еврокод 2”. Сборник с доклади на международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения” DCB 2014, 11 – 13 септември, Варна, България, стр. 336 – 341, ISSN 1314-6955, (на български).
 

Даалов Б., ”Коравина на срязване при стоманобетонни елементи, изчислявани по Еврокод 2”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 12, брой 1, 2014, статия № 0936, стр. XIV-18 – XIV-22, ISSN 1312-3823, (на български).
 

Даалов Б., ”Определяне на напрегнатото състояние в сечение с пукнатина в предварително напрегнати стоманобетонни елементи”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 12, брой 1, 2014, статия № 0938, стр. XIV-1 – XIV-6, ISSN 1312-3823, (на български).
 

Даалов Б., ”Загуби на напрежение от еластична деформация при стоманобетонни елементи, напрягани след бетониране”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 12, брой 1, 2014, статия № 0939, стр. XIV-7 – XIV-12, ISSN 1312-3823, (на български).
 

Даалов Б., ”Коефициент на пълзене при стоманобетонни елементи съгласно Еврокод 2 ”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”,  брой 1, 2015 , ISSN 1312-3823, (на български).
 

Ilieva Y., B. Daalov, „ARCHITECTURAL INTEGRATION OF PHOTOVOLTAIC MODULES IN INDUSTRIAL BUILDINGS “. THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC MEETING IN THE FIELD OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING E-GTZ 2016, E-GTZ PROCEEDINGS Broj 3, ISSN 2490-2535, University of Novi Sad, June 02-04, 2016,Tuzla, Bosnia and Herzegovina.
 

Ilieva Y., B. Daalov, „ARCHITECTURAL INTEGRATION OF PHOTOVOLTAIC MODULESINTO FACADES “. Zbornik radova, ISBN 978-867892-939-0, Association of Structural Engineers of Serbia, Simpozium 2016 Zlatibor 15-17.09.2016, Serbia.
 

Даалов Б., ”Критичен периметър на продънване при крайни и ъглови колони съгласно Еврокод 2”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”,  брой 2, 2016 , ISSN 1312-3823, (на български).

Projects

Участник в проект: „ОЦЕНКА НА ОСТАТЪЧНИЯ КОНСТРУКТИВЕН РЕСУРС КАТО БАЗА ЗА ОСНОВНО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПАНЕЛНИ СГРАДИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” – BG161P0003 – 1.2.04 – 0031 – C 0001 /2014-2015/ по Оперативна програма „ Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007 – 2013.
 

Ръководител на проект: „ИНТЕГРИРАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В СГРАДНАТА ОБВИВКА“, СИГН. 05/2016

 

343 0.205