bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев Assoc. Prof. Dr. Eng. Borislav Daalov Assoc. Prof. Dr. Eng. Veselin Slavchev ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков Prof. Dr. Eng. Totu Daalov Building Structures
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ РАЧЕВ
Лични данни
Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 165

e-mail

rachev@vsu.bg

Образование
Научна специалност

02.15.04 “Строителни конструкции”

1977 – 1982

Университет по Архитектура Строителство и Геодезия - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
1992 - ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Асистент, Старши асистент и Главен аситент в катедра “Строителни конструкции и архитектура” на Висше Строително Училище "Любен Каравелов" – София.

1982 – 1992

КНИПИАТ “ГЛАВПРОЕКТ” – София, проектант, научен сътрудник I ст.

Научни интереси

Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения, вкл. нетрадиционни системи. Нелинейно динамично поведение на строителните конструкции. Компютърни технологии за проектиране на конструкции на сгради и инженерни съоръжения

Членство в професионални организации

Съюз на строителните конструктори в България – ССБК

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП

Водени лекционни курсове

ССС-32. Автоматизация на строително-конструктивното проектиране

ССС-И-2.2. Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения

МАГ-СК-5. Съвременни компютърни изчислителни методи в строително-конструк-тивното проектиране

МАГ-СК-6. Антисеизмично проектиране на сгради и съоръжения .

Публикации

Над 20 научни публикации

Специализации

Противоземетръсно инженерство - JICA - ITU TCTP on Earthquake Engineering Jan. 2003 Istanbul, Turkey


 

315 0.124