On October 18, 2018 USEA "Lyuben Karavelov" is celebrating 80 years since its establishment.

bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Профил на купувача PUBLIC PROCUREMENTS Buyer profile Messages Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП Помещения под наем, търгове, обяви
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА НУЖДИТЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛ ПРИ ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“


Краен срок за подаване на оферти: 30.10.2017 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 30.10.2017 г. Час: 16:00


Документация


Образци на документи


Решение за откриване на процедура


Обявление за поръчка


Разяснения по документацията
публикувани в 15:55 часа на 20 октомври 2017 г.

 

Публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 57, ал.3  от ППЗОП, Ви уведомяваме, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в публично състезание с предмет: “Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Студентски стол при ВСУ „Любен Каравелов“, открита с решение № 1011/09.10.2017 г. на Ректора на ВСУ „Любен Каравелов“, ще се проведе на 10.11.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на 3-ти етаж от административната сграда на ВСУ „Любен Каравелов", гр.София, ул.“Суходолска“ № 175.

При отваряне на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Председател на комисията:
Красимира Тончева
/съгл. Заповед № 1045/30.10.2017 г. на Ректора на ВСУ „Любен Каравелов“/


Протокол № 1 от 31.10.2017
публикуван тук в 12:41 часа на 22 ноември 2017 г.


Протокол № 2 от 13.11.2017
публикуван тук в 12:42 часа на 22 ноември 2017 г.


Доклад на комисиятата от 15.11.2017
публикуван тук в 12:40 часа на 22 ноември 2017 г.


Решение № 1224 от 22.11.2017
публикуван тук в 12:43 часа на 22 ноември 2017 г.


Решение № 1225 от 22.11.2017
публикуван тук в 12:44 часа на 22 ноември 2017 г.


Договор с "Димитър Даракчиев" ООД
публикуван тук в 10:35 часа на 22 декември 2017 г.

 

372 0.280