bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Профил на купувача PUBLIC PROCUREMENTS Buyer profile Messages Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА НУЖДИТЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛ ПРИ ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“


Краен срок за подаване на оферти: 30.10.2017 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 30.10.2017 г. Час: 16:00


Документация


Образци на документи


Решение за откриване на процедура


Обявление за поръчка


Разяснения по документацията
публикувани в 15:55 часа на 20 октомври 2017 г.

 

Публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 57, ал.3  от ППЗОП, Ви уведомяваме, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в публично състезание с предмет: “Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Студентски стол при ВСУ „Любен Каравелов“, открита с решение № 1011/09.10.2017 г. на Ректора на ВСУ „Любен Каравелов“, ще се проведе на 10.11.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на 3-ти етаж от административната сграда на ВСУ „Любен Каравелов", гр.София, ул.“Суходолска“ № 175.

При отваряне на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Председател на комисията:
Красимира Тончева
/съгл. Заповед № 1045/30.10.2017 г. на Ректора на ВСУ „Любен Каравелов“/


Протокол № 1 от 31.10.2017
публикуван тук в 12:41 часа на 22 ноември 2017 г.


Протокол № 2 от 13.11.2017
публикуван тук в 12:42 часа на 22 ноември 2017 г.


Доклад на комисиятата от 15.11.2017
публикуван тук в 12:40 часа на 22 ноември 2017 г.


Решение № 1224 от 22.11.2017
публикуван тук в 12:43 часа на 22 ноември 2017 г.


Решение № 1225 от 22.11.2017
публикуван тук в 12:44 часа на 22 ноември 2017 г.

 

236 0.276