bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Придобиване на научни степени Образователна и научна степен "доктор" Научна степен "доктор на науките"
Close Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Дисертационен труд на тема:

"Териториалното устройство като нормативен регламент"

за присъждане на научна степен "доктор на науките" на

проф. д-р арх. Борислав Янков Борисов

 

Председател на журито: доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев

 

Рецензенти:

 1. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев - чл. кор. на БАН Рецензия
 2. проф. д.а.н. арх. Иван Никифоров Рецензия
 3. проф. д-р арх. Мария Шишманова Рецензия

 

Изготвящи становища:

 1. проф. д-р арх. Тодор Булев Становище
 2. проф. д-р арх. Минчо Ненчев Становище
 3. доц. д-р арх. Валери Иванов Становище
 4. доц. д-р арх. Димитър Власарев Становище

 

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.05.2017 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на ВСУ "Любен Каравелов".

Автореферат на дисертацията.

 


 

Дисертационен труд на тема:

"Еластодинамични безкрайни елементи и приложението им в субструктурни модели с Метода на крайните елементи"

за присъждане на научна степен "доктор на науките" на

проф. д-р инж. Константин Савков Казаков

 

Председател на журито: проф. д-р инж. Банко Петков Банков

 

Рецензенти:

 1. чл.кор. д.т.н. инж. Ангел Иванов Балтов рецензия
 2. проф. д-р инж. Банко Петков Банков рецензия
 3. доц. д-р инж. Дончо Наумов Партов рецензия

 

Изготвящи становища:

 1. акад. д.т.н. инж. Ячко Павлов Иванов становище
 2. проф. д.т.н. инж. Николина Янакиева Бончева становище
 3. доц. д-р инж. Яна Янакиева Янакиева становище
 4. проф. д-р инж. Маргарита Николова Хамова становище

 

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 10.04.2012 г. (вторник) от 13:30 часа, в заседателната зала на ВСУ "Любен Каравелов".

 

Автореферат на дисертацията.

 

 

 

251 0.065