On October 18, 2018 USEA "Lyuben Karavelov" is celebrating 80 years since its establishment.

bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Специалност "Архитектура" Architecture Introduction Curriculum Course Description
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Curriculum on Architecture

 • Образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект".
 • Форма на обучение:
  • редовна форма със срок на обучение 5 години и 6 месеца;
  • редовна форма със срок на обучение 2 години и 6 месеца, след завършена степен „бакалавър” по специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” (платено обучение).

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

І. Общи положения

 1. Настоящата квалификационна характеристика определя професионалните качества, знания и умения, които трябва да притежава випускникът, придобиващ висше образование с образователно-квалификационната степен “магистър” по специалността “архитект” в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия”.
   

 2. Квалификационната характеристика поставя следните изисквания пред обучението на студентите, придобиващи професионална квалификация “архитект” с образователно-квалификационната степен “магистър”:

  • Придобиване на знания и умения за упражняване на специалността “архитектура” в цялото ù разнообразие и разновидности.

  • Усвояване на основите на научноизследователската, научно-приложната и художествено-творческа дейност в областта на архитектурата, строителството и други сродни специалности.

  • Осигурява условия за международна сравнимост на получаваните знания и придобити умения.

  • Развитие на способности във випускниците за гъвкава адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени.

  • Получаване на подготовка, осигуряваща адаптивност и мобилност в различните области на архитектурата и архитектурно-строителни дейности.

  • Възможност за продължаване на обучението в друг ВУЗ, в по-горни образователни степени и в сродни професионални направления.
    

 1. Квалификационната характеристика е основа за:

  • Разработването на учебните планове и учебни програми за специалността;

  • Определяне на изискванията към кандидатите за обучение и провеждането на техният подбор.

  • Организиране, управление и провеждане на учебния процес;

  • Изграждане и усъвършенстване на учебно-материалната база.

   

ІІ. Професионални качества на випускника.

Подготовката на випускника от ВСУ “Л.Каравелов” по специалността “Архитектура” трябва да осигурява професионални качества, даващи му възможност да извършва следните дейности в областта на архитектурата и строителството:

 • Да изработва или да участва в изработването на инвестиционни проекти в съответствие с дадената му техническа правоспособност;

 • Да изработва или да участва в изработването на експертни оценки на архитектурни инвестиционни проекти в съответствие с техническата си компетентност.

 • Да осъществява научноизследователска дейност в областта на архитектурата;

 • Да осъществява технически контрол при изпълнението на архитектурната част на инвестиционните проекти;

 • Да осъществява техническо ръководство при изпълнението на инвестиционни проекти;

 • Да осъществява мениджърска дейност в областта на архитектурата и строителството;

ІІІ. Професионални знания.

Випускникът на ВСУ “Л.Каравелов” придобил професионалната квалификация “Архитект” – степен “магистър” по специалността “Архитектура” е необходимо да притежава професионални знания относно:

 • Начините за изобразяване на пространствени обекти, с приложение в архитектурните и инженерни чертежи.

 • Принципи на абстрактната художествена и архитектурнохудожествената композиция, и цветовото въздействие в архитектурата.

 • Ергономически и антропологични основи на архитектурното проектиране.

 • Въпроси на строителната физика, свързани с архитектурната и инженерна практика.

 • Енергоефективно проектиране в архитектурата.

 • Свойствата на строителните почви, строителни материали и изделия.

 • Основи на инженерната геодезия и кадастрална практика.

 • Математически апарат използван в базовите архитектурни и инженерни дисциплини.

 • Базови знания за механиката на физичните тела и методи за статико-динамичен анализ на строителните конструкции.

 • Екология и вредни въздействия върху средата от различни строителни дейности.

 • Съвременните информационни технологии и приложението им в разнообразните архитектурни дейности.

 • История на изкуството и архитектурата.

 • Теория на архитектурата и архитектурното проектиране, естетика и синтез на изкуствата в архитектурното проектиране.

 • Сградостроителство и архитектурни конструкции.

 • Основни положения при конструктивното проектиране на сградите.

 • Основни положения при проектирането на сградните инсталации и влиянието им върху архитектурата на проекта.

 • Методи на архитектурно проектиране.

 • Специфики при проектирането на жилищните, обществените и промишлени сгради.

 • Градоустройствено, ландшафтно и териториално-устройствено проектиране.

 • Интериорно проектиране.

 • Социални аспекти на архитектурното проектиране.

 • Икономика и икономически аспекти на архитектурното проектиране.

 • Управление в архитектурата;

 • Мениджмънт в архитектурата и архитектурната професия.

 • Правилата и процедурите относно узаконяването и изпълнението на сгради при включването им в общите планове.

ІV Професионални умения.

Випускникът от ВСУ “Л.Каравелов” придобил професионалната квалификация “Архитект” – образователно квалификационна степен “магистър” по специалността “Архитектура” е необходимо да притежава следните професионални умения:

 • Да извършва проучване и проектиране на архитектурно-строителни обекти.

 • Да разработва устройствени схеми и планове в областта на градоустройството и ландшафта.

 • Да извършва проектиране и оформяне на интериорни пространства.

 • Да извършва реконструкции и адаптации на архитектурни обекти и операции по тяхното реставриране и опазване.

 • Да изработва документи по офертиране и договаряне на архитектурно-строителни дейности.

 • Да участва в управлението, контрола и административното обслужване на архитектурата.

 • Да извършва научноизследователска работа в областта на градоустройството, териториалното и ландшафтно устройство и архитектурните и архитектурно исторически обекти.

 • Да осъществява мениджмънт на проектантски и архитектурно строителни дейности.

 • Да провежда преподавателска дейност.

 • Да използва изобразителните изкуства като фактор, който влияе върху качеството на архитектурното решение.

 • Да разбира връзката между човека и архитектурните творения от една страна и архитектурните творения и заобикалящата ги среда – от друга страна.

 • Да подготвя архитектурни задания за проучване и проектиране на сгради и съоръжения.

 • Да удовлетворява изискванията на потребителите при спазване на финансовите ограничения и на правната уредба в строителството.

V. Заключителни разпоредби

 1. Квалификационната характеристика е разработена в съответствие с ЗВО, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование в образователните степени “магистър” и Правилника за дейността на ВСУ “Л.Каравелов” и подлежи на допълнения и изменения, произтичащи от промени в нормативната уредба на Р. България.
   

 2. Настоящата Квалификационна характеристика е приета от Академичния съвет на ВСУ “Л.Каравелов”.

 

 • Балообразуване на специалността:

Състезателният бал на кандидат-студентите за специалността се образува като сума от:

 • най-високата оценка от ДЗИ по математика или оценките от конкурсните изпити по математика при участие в някоя от сесиите;

 • най-високата оценка по рисуване 1 част, получена от сесиите, в които кандидат-студента е участвал;

 • най-високата оценка по рисуване 2 част, получена от сесиите, в които кандидат-студента е участвал.  

 

 • Конкурсни изпити: математика, рисуване 1 и рисуване 2.

 

 

391 0.291