en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Петър Греков доц. д-р Цветослава Зарева-Пеева гл. ас. д-р инж. Илиана Стойнова проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р Николай Манев проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р инж. Рангел Рангелов доц. д-р инж. Иван Вайсилов ас. инж. Владимир Матуски Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Катедра Механика и математика

 

Механика и математика
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Ръководител катедра
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева
80 29 138anita_handruleva@abv.bg
понеделник 13:00 - 15:00 сряда 13:00 - 15:00
2проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков80 29 052kazakov@vsu.bg, kskazakov@yahoo.com
вторник: 10:30-12:00
3доц. д-р инж. Радан Иванов Иванов80 29 046r_ivanov@vsu.bg
Понеделник: 13:00-14:00, 15:00-16:00
4доц. д-р инж. Петър Георгиев Греков80 29 132petar_grekov@abv.bg
понеделник: 13ч.-15ч.
5доц. д-р Цветослава Иванова Зарева-Пеева80 29 123ci_zareva@abv.bg
Понеделник: 15:45 - 16:45
Четвъртък: 14:00 - 15:00
6гл. ас. д-р инж. Илиана Йорданова Стойнова80 29 188stoynova@vsu.bg
понеделник: 11:00-12:00 четвъртък: 13:00-14:00 каб.64
7ас. инж. Антон Недялков Гороломов  
8проф. д-р инж. Дончо Наумов Партов - гост преподавател80 29 131partov@vsu.bg
понеделник: 14:00-17:00
четвъртък: 14:00-16:00
9проф. д-р инж. Банко Петков Банков - гост преподавател80 29 134banko.bankov@yahoo.com
10проф. д-р Николай Лазаров Манев - на хонорар80 29 124nlmanev@math.bas.bg
вторник: 12:00-14:00
11проф. д-р инж. Димитър Атанасов Димитров - на хонорар80 29 133Dimitrov.d.a@mail.bg
вторник от 11 до 14 ч.
12проф. д-р инж. Рангел Петров Рангелов - на хонорар80 29 136rangel_fce@uacg.bg
13доц. д-р инж. Иван Ганчов Вайсилов - на хонорар80 29 136ivan_vaisilov@abv.bg
ЧЕТВЪРТЪК: 11.30-14.00
14ас. инж. Владимир Данчов Матуски - на хонорар80 29 138vladimirmatuski@abv.bg
04.04.2018 (сряда)- от 08:00 до 11:00; 05.04.2018 (четвъртък)- от 08:00 до 11:00; 10.04.2018 (вторник)- от 08:00 до 11:00; Изпит по МКЕ - 11.04.2018 - от 09:00

Преподавани в катедрата учебни дисциплини

По текущите учебни планове

Комбинирани конструкции - избираема, 8 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Линейна алгебра и аналитична геометрия, 1 сем., 2016, специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма
Линейна алгебра и аналитична геометрия, 1 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
Линейна алгебра и аналитична геометрия, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Линейна алгебра и аналитична геометрия, 1 сем., 2014, специалност: Строително инженерство
Метод на крайните елементи в строителната механика, 1 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Подготвителен курс по математика, 1 сем., 2016, специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма
Подготвителен курс по математика, 1 сем., 2014, специалност: Строително инженерство
Подготвителен курс по математика, 1 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
Подготвителен курс по математика, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителна механика І, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Строителна механика І част, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строителна механика ІI част, 5 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строителна механика ІІ, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Строителна статика 1, 4 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителна статика 2, 5 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителна физика, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Строителна физика, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строителна физика, 3 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Съпротивление на материалите, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Съпротивление на материалите, 3 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Съпротивление на материалите, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Теоретична механика, 2 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Теоретична механика, 2 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Теоретична механика , 3 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Теоретична механика , 3 сем., 2014, специалност: Строително инженерство
Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции, 5 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

По стари учебни планове

Дескриптивна геометрия, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Дескриптивна геометрия, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Линейна алгебра и аналитична геометрия, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Математически анализ 1, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Математически анализ 2, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Метод на крайните елементи - избираема, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Проектиране на обекти с комбинирани конструкции - избираема, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Статическо изследване на пространствени конструкции, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителна статика 1, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителна статика 2, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Съпротивление на материалите , 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Съпротивление на материалите , 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Теоретична механика, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Теоретична механика, 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции , 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физика, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физика, 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

 

 

605 0.448

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...