en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Иван Вайсилов гл. ас. инж. Петър Греков ас. инж. Илиана Стойнова ас. инж. Владимир Матуски проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р инж. Рангел Рангелов проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р Николай Манев доц. д-р Веселин Кънчев Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Катедра Механика и математика

 

Механика и математика
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Ръководител катедра
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева
80 29 138anita_handruleva@abv.bg
понеделник 13:00 - 15:00 сряда 13:00 - 15:00
2проф. д-р инж. Дончо Наумов Партов - гост преподавател80 29 131partov@vsu.bg
понеделник: 14:00-17:00
четвъртък: 14:00-16:00
3проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков80 29 052kazakov@vsu.bg
вторник: 10:30-12:00
4доц. д-р инж. Радан Иванов Иванов80 29 046r_ivanov@vsu.bg
понеделник: 11:30-12:30
петък: 10:00-11:00
5доц. д-р инж. Иван Ганчов Вайсилов - на хонорар80 29 136ivan_vaisilov@abv.bg
вторник: 10:30-11:40 и 13:10-14:00
6гл. ас. инж. Петър Георгиев Греков80 29 132petar_grekov@abv.bg
понеделник: 13ч.-15ч.
7ас. инж. Илиана Йорданова Стойнова - на хонорар80 29 049ilianaj@abv.bg
вторник: 15:30-16:30 каб.68 сряда: 11:30-12:00 каб.68 четвъртък: 11:30-12:00 каб.68
8ас. инж. Владимир Данчов Матуски - на хонорар80 29 138vladimirmatuski@abv.bg
сряда: 13:30-15:30
четвъртък: 15:30-17:00
9проф. д-р инж. Банко Петков Банков - гост преподавател80 29 134banko.bankov@yahoo.com
10проф. д-р инж. Рангел Петров Рангелов - на хонорар80 29 136rangel_fce@uacg.bg
11проф. д-р инж. Димитър Атанасов Димитров - на хонорар80 29 133Dimitrov.d.a@mail.bg
вторник от 11 до 14 ч.
12проф. д-р Николай Лазаров Манев - на хонорар80 29 124nlmanev@math.bas.bg
вторник: 12:00-14:00
13доц. д-р Веселин Кънчев Кънчев80 29 043vkantchev@yahoo.com
вторник: 13:00-14:00 сряда: 13:00-14:00

Преподавани в катедрата учебни дисциплини

По текущите учебни планове

Анализ и оценка на алтернативни решения в инвестиционните проекти, 1 сем., 2010, специалност: Управление на инвестиционни проекти
Диференциални уравнения и математическа статистика, 3 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Комбинирани конструкции - избираема, 8 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Линейна алгебра и аналитична геометрия, 1 сем., 2016, специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма
Линейна алгебра и аналитична геометрия, 1 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
Математика, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Математически анализ - I част, 1 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
Математически анализ - ІІ част, 2 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Математически анализ 1, 1 сем., 2016, специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма
Математически анализ 2, 2 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Метод на крайните елементи в строителната механика, 1 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Подготвителен курс по математика, 1 сем., 2016, специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма
Подготвителен курс по математика, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителна механика І, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Строителна механика І част, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строителна механика ІI част, 5 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строителна механика ІІ, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Строителна статика 1, 4 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителна статика 2, 5 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителна физика, 3 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Съпротивление на материалите, 3 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Съпротивление на материалите, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Теоретична механика, 2 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Теоретична механика , 3 сем., 2014, специалност: Строително инженерство
Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции, 5 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

По стари учебни планове

Диференциални уравнения и математическа статистика, 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Линейна алгебра и аналитична геометрия, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Математика с МАТ LAB , 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Математически анализ 1, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Математически анализ 2, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Метод на крайните елементи - избираема, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Проектиране на обекти с комбинирани конструкции - избираема, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Статическо изследване на пространствени конструкции, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителна статика 1, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителна статика 2, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Съпротивление на материалите , 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Съпротивление на материалите , 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Теоретична механика, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Теоретична механика, 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции , 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физика, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физика, 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

 

 

433 0.248