en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Регистър на научната дейност

Регистърът на научната дейност в България е публичен и се поддържа от Министерството на образованието и науката (МОН). Съдържанието на Регистъра, условията и редът за вписване и поддържане на данните в него, са определени с Инструкция №1 на Министъра на образованието и науката.

Регистърът на научната дейност в България има за цел:

  • да предоставя информация за българските ресурси в областта на научните изследвания и да съдейства за установяване на връзка между науката и иновациите;
  • да сближи потенциалните възможности на университетите и научните институти в България с научните и иновационни интереси на международни организации.

Възможностите, които предоставя Информационната система "Регистър на научната дейност в Република България", може да се намерят на страниците на Регистъра (BULCRIS) на адрес www.cris.government.bg

Данните в Регистъра за Висшето строително училище трябва да бъдат допълнени и обновени. Включването на представител на академичния състав в Регистъра на научната дейност става след попълване на формуляр.

Попълненият формуляр се се изпраща на krstoeva@vsu.bg (инж. Кр. Стоева), като името на файла следва да бъде във вида: VSU_RSA_xy.doc, където x е инициал от собственото име, а y e фамилното име, изписани на латиница (пример: за Цветан Киров - VSU_RSA_TKirov.doc).

При всяка настъпила промяна на професионалните и/или личните данни, включени в бланката, трябва да уведомявате за настъпилата промяна на същия електронен адрес, с цел актуализация на Регистъра. Как изглежда Регистъра и каква информация можете да получите от него можете да видите на адрес: www.cris.government.bg. На същият адрес можете да прочетете Инструкция №1 на Министъра на образованието и науката (обн. ДВ, бр.5 от 17.01.2012 г.) за водене на Регистъра.

Моля, изтеглете и попълнете необходимия формуляр. Поддържайте актуалността на инфомацията в него. След като го попълните преименуган го изпратете на krstoeva@vsu.bg.

 

 

220 0.281