en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Регистър на научната дейност

Регистърът на научната дейност в България е публичен и се поддържа от Министерството на образованието и науката (МОН). Съдържанието на Регистъра, условията и редът за вписване и поддържане на данните в него, са определени с Инструкция №1 на Министъра на образованието и науката.

Регистърът на научната дейност в България има за цел:

  • да предоставя информация за българските ресурси в областта на научните изследвания и да съдейства за установяване на връзка между науката и иновациите;
  • да сближи потенциалните възможности на университетите и научните институти в България с научните и иновационни интереси на международни организации.

Възможностите, които предоставя Информационната система "Регистър на научната дейност в Република България", може да се намерят на страниците на Регистъра (BULCRIS) на адрес www.cris.government.bg

Данните в Регистъра за Висшето строително училище трябва да бъдат допълнени и обновени. Включването на представител на академичния състав в Регистъра на научната дейност става след попълване на формуляр.

Попълненият формуляр се се изпраща на krstoeva@vsu.bg (инж. Кр. Стоева), като името на файла следва да бъде във вида: VSU_RSA_xy.doc, където x е инициал от собственото име, а y e фамилното име, изписани на латиница (пример: за Цветан Киров - VSU_RSA_TKirov.doc).

При всяка настъпила промяна на професионалните и/или личните данни, включени в бланката, трябва да уведомявате за настъпилата промяна на същия електронен адрес, с цел актуализация на Регистъра. Как изглежда Регистъра и каква информация можете да получите от него можете да видите на адрес: www.cris.government.bg. На същият адрес можете да прочетете Инструкция №1 на Министъра на образованието и науката (обн. ДВ, бр.5 от 17.01.2012 г.) за водене на Регистъра.

Моля, изтеглете и попълнете необходимия формуляр. Поддържайте актуалността на инфомацията в него. След като го попълните преименуган го изпратете на krstoeva@vsu.bg.

 

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

343 0.145