en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Възпитаници

ВСУ „Л. Каравелов“ има намерение да създаде „КЛУБ НА ВИПУСКНИКА“, чрез който да се поддържат контакти с възпитаниците и да се следи и подпомага тяхната професионална реализация.

Образователната политика в България, като отношение на държавата към училището, вече се базира на идеята за успешната кариера на неговите кадри в реална производствена среда. В този смисъл постиженията на алумните (бившите възпитаници) определят мястото на училището в националния рейтинг, а това определя и участието му в националния бюджет. Затова, уважаеми колега, си позволяваме да Ви помолим за съдействие, чрез участие в настоящата анкета, като данните ще са само за "вътрешно" ползване.

Станете част от Алумни групата, която в момента вече се състои от 35 души, „КЛУБ НА ВИПУСКНИКА“ чрез изпращане на имейл със свободен текст на адрес vsu@vsu.bg!

Целта на Клуба е:

  • Проследяване реализацията на възпитаниците на ВСУ като показател за оценка на качеството на учебния процес;

  • Реализиране на възможностите за професионално развитие, предлагани чрез системата “Обучение за цял живот”;

  • Иницииране на дейности, целящи разширяване авторитета и влиянието на ВСУ;

  • Установяване на регулярни контакти с възпитаниците на Висшето строително училище основно чрез уеб страницата на ВСУ и чрез клуба.

Основната задача на Клуба е проследяване реализацията и кариерното развитие на възпитаниците на ВСУ и това се осъществява чрез:

  • Съвместна работа с изградения Център за информация и Кариера;

  • Изпращане по e-mail на анкетна карта за възпитаниците;

  • Изпращане по e-mail анкетна карта за работодатели, чрез която да дадат своята оценка за нашите възпитаници, които работят или са работили при тях;

  • Изграждане на база данни на клуба на страницата на Центъра за информация и кариера;

  • Информиране на членовете на Клуба за възможности за продължаване на обучението в специализации, магистърски програми и докторски степени с оглед  повишаване на професионалната им компетентност и по-успешната им професионална реализация и кариерно развитие;

  • Информиране за проявите във ВСУ.

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

310 0.050