en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Научноизследователски сектор

Длъжност, име Телефон (+ 359 2) E-mail
Ръководител НИС
доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов
80 29 130 zrectorn@vsu.bg
Организатор научноизследователска и издателска дейност
ас. инж. Илиана Йорданова Стойнова
80 29 049 ilianaj@abv.bg

Научноизследователският сектор (НИС) е обслужващо звено в структурата на ВСУ "Любен Каравелов", което обслужва учебната и научната дейност. НИС е създаден е през 1977 г. с решение на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование. Предметът на дейността на НИС е разнообразна и включва: научно обслужване на учебния процес, научни и научно-приложни изследвания, проектантска и инженерингова дейност, производствени задачи, експертно-техническа дейност,    консултации, сертификационна и оценителска дейност, икономически анализи,   социологически изследвания, провеждане на кандидатстудентски и други курсове, съдействие при провеждане на научни сесии, конференции, семинари и др.

НИС осъществява своята дейност от финансовите постъпления по сключени договори, съгласно Закона за задълженията и договорите. В изпълнение на договорените задачи по НИС участват преподаватели, служители, студенти, докторанти и извънщатни сътрудници. От създаването до настоящия момент по линия на НИС са финансирани и разработени над 600 броя теми и задачи.

 

Работни документи на НИС:

  • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на НИС на ВСУ „Л. Каравелов“ - pdf изтегли
  • ЗАПОВЕД за актуализиране на схемата за разпределение на постъпленията в НИС на ВСУ - pdf изтегли
  • Образец за ОФЕРТА, изготвена от НИС на ВСУ - doc изтегли
  • Образец за ДОГОВОР между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и НИС на ВСУ - doc изтегли
  • Образец за ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ между НИС на ВСУ и ИЗПЪЛНИТЕЛ - doc изтегли
  • Помощен файл за определяне на ХОНОРАР на ИЗПЪЛНИТЕЛ - xls изтегли

 

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

352 0.097