en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Научноизследователски сектор

Длъжност, име Телефон (+359 2) E-mail
Ръководител НИС - заместник-ректор по научната дейност и сътрудничеството
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева
80 29 130 zrectorn@vsu.bg
Организатор научноизследователска и издателска дейност
ас. инж. Илиана Йорданова Стойнова
80 29 049 ilianaj@abv.bg

Научноизследователският сектор (НИС) е обслужващо звено в структурата на ВСУ "Любен Каравелов", което обслужва учебната и научната дейност. НИС е създаден е през 1977 г. с решение на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование. Предметът на дейността на НИС е разнообразна и включва: научно обслужване на учебния процес, научни и научно-приложни изследвания, проектантска и инженерингова дейност, производствени задачи, експертно-техническа дейност,    консултации, сертификационна и оценителска дейност, икономически анализи,   социологически изследвания, провеждане на кандидатстудентски и други курсове, съдействие при провеждане на научни сесии, конференции, семинари и др.

НИС осъществява своята дейност от финансовите постъпления по сключени договори, съгласно Закона за задълженията и договорите. В изпълнение на договорените задачи по НИС участват преподаватели, служители, студенти, докторанти и извънщатни сътрудници. От създаването до настоящия момент по линия на НИС са финансирани и разработени над 600 броя теми и задачи.

 

Работни документи на НИС:

  • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на НИС на ВСУ „Л. Каравелов“ - pdf изтегли
  • ЗАПОВЕД за актуализиране на схемата за разпределение на постъпленията в НИС на ВСУ - pdf изтегли
  • Образец за ОФЕРТА, изготвена от НИС на ВСУ - doc изтегли
  • Образец за ДОГОВОР между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и НИС на ВСУ - doc изтегли
  • Образец за ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ между НИС на ВСУ и ИЗПЪЛНИТЕЛ - doc изтегли
  • Помощен файл за определяне на ХОНОРАР на ИЗПЪЛНИТЕЛ - xls изтегли

 

 

14 0.004